Rättsfallstjänsten med avgöranden från EU-domstolen, inklusive avgöranden från tribunalen och förslag till avgöranden från domstolens generaladvokater.

JP Rättsfallsnet–EU ger dig tillgång till all EU-​praxis. För dig som arbetar övergripande med EU-​rätt ger tjänsten en komplett bevakning och tillgång till samtliga domar och beslut som har betydelse för ditt arbete.

I JP Rättsfallsnet–EU finns alla domar från EU-domstolen på svenska. Tjänsten inkluderar självklart förslag till avgöranden från generaladvokaterna. Förslagen är inte rättsligt bindande, utan domstolen kan välja att inte följa generaladvokaternas förslag till dom. De kan dock ändå tjäna som vägledning och en fördjupad analys av juridiska aspekter i ett mål.

EU:s rättspraxis innehåller såväl allmänna rättsprinciper som tolkningar av EU:s rättsakter. Alla medlemsstater är bundna av EU-rätten och svenska myndigheter och domstolar är därför skyldiga att tillämpa den. Det innebär att EU-​rätten både är ett självständigt rättssystem och integrerat i den svenska rättsordningen. För att inte missa viktiga avgöranden eller beslut är det därför viktigt att undersöka om det även finns avgöranden på EU-​nivå.