Tjänsten är ett effektivt verktyg för att hantera frågor som rör arbetsskadeförsäkring.

Vi har byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Arbetsskada samtliga domar och beslut om arbetsskadeförsäkring. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.

JP Rättsfallsnet–Arbetsskada bevakar samtliga nya rättsfall från förvaltningsdomstolarna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna.

En person som har skadats på sin arbetsplats, exempelvis blivit sjuk eller råkat ut för en olycka, har rätt till arbetsskadeersättning. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan och gäller för alla anställda, uppdragsgivare, egna företagare och studenter. Reglerna finns i socialförsäkringsbalken. Alla domar som avgörs med stöd av balken samlas i JP Rättsfallsnet–Arbetsskada. För dig som arbetar med dessa frågor blir tjänsten ett arbetsverktyg med material som ger stöd och vägledning kring beslut.