Tjänsten ger dig ett stöd för att hantera arbetsmiljöfrågor.

Vi har byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Arbetsmiljö domar och beslut som rör arbetsmiljöområdet. På så sätt får du tillgång till de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.

JP Rättsfallsnet–Arbetsmiljö bevakar samtliga nya rättsfall från förvaltningsdomstolarna och de allmänna domstolarna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna.

Arbetsmiljön omfattar samtliga förhållanden på en arbetsplats, från fysiska till psykosociala och organisatoriska. Området regleras bland annat genom arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och omfattar frågor som ansvar, delegering, tillsyn, anmälningsskyldighet och förelägganden. För att ge vägledning i ditt arbetsmiljöarbete har vi skapat JP Rättsfallsnet–Arbetsmiljö som innehåller en heltäckande bevakning av rättsfall inom arbetsmiljöområdet.

För dig som också behöver förhålla dig till LAS, lagen om anställningsskydd, finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.