Kurs – Dataskydd för HR och chefer med personalansvar inom offentlig sektor

Dataskydd_for_HR_och_chefer_med_personalansvar_inom_offentlig_sektor.jpg

Kursen vänder sig främst till chefer med personalansvar och HR-funktioner inom den offentliga förvaltningen. Målet är att deltagarna ska känna att de har kontroll över regelverket och även få konkreta förslag för det praktiska arbetet.    

Vi belyser skärningspunkter mellan GDPR och andra tillämpliga regler såsom arbetsmiljölagen, arkivregler, MBL och offentlighetsprincipen, och går igenom alla steg i personalarbetet från rekryteringsprocess till anställningens avslutande. Vi föreslår rutiner och diskuterar hantering av särskilda ärenden som registerkontroll, övervakning, personalärenden, och utlämnande av handling.

Kursledare

Didrik Värmon

Rådgivare, jurist

Didrik Värmon är jurist och arbetar med juridisk rådgivning och utbildning inom dataskydd, kamerabevakning och E-privacy juridik på JP Infonet.

Programpunkter

Dataskyddsarbetet – roller och ansvar

 • Vem är personuppgiftsansvarig för vad?
 • Om delat personuppgiftsansvar
 • Personuppgiftsbiträden
 • Praktiska exempel

Lagstödet för personuppgiftbehandling

 • Kort om laglig grund och de övergripande principerna
 • Om anställningsavtal och andra avtal
 • Ska vi undvika samtycken?
 • Lagstöd för behandling av känsliga uppgifter

Informationsplikt och register

 • Att föra register över behandlingar
 • Vad gäller för ”tillfällig behandling”?
 • Informationsplikt och registerutdrag
 • Vilka uppgifter kan vi begära av personalen?
 • Om uppgifter från tredje part

Den personuppgiftsansvariges skyldigheter

 • Säkerhet och skydd
 • Personuppgiftsincidenter – rutiner och skyldigheter
 • Särskilt om incidenter och sekretess
 • Att bemöta krav på utdrag och rättelser
 • Vem har rätt att ”bli glömd”?

Anställning och rekrytering

 • Ansökan, intyg, testresultat
 • Information från offentliga källor
 • Referenser, bilder m.m.
 • Lag om registerkontroll och GDPR

Personaladministration

 • Behandlingar med stöd i anställningsavtalet
 • Särskilt om hälsouppgifter
 • Särskilda händelser – disciplinära åtgärder, brottsuppgifter m.m.
 • Övervakning och kontroll
 • Särskilt om kameror
 • Särskilt om alkohol och drogtester
 • Webbpublicering och sociala medier
 • Anställningens avslutande, avgångsorsaker, arkiv och offentlighet