Utökade möjligheter att bedriva distansundervisning för skolor

Den 1 augusti 2020 trädde de nya reglerna i 23 kap. skollagen i kraft och sedan den 1 juli i år kan de tillämpas. Med lagändringarna vill regeringen utöka möjligheterna till att använda fjärr- och distansundervisning, och möjligheterna att  använda det som särskilt stöd. 
 

Ändringarna berör grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De innebär bland annat att distansundervisning regleras i skollagen. Där framgår att distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. De nya bestämmelserna innebär också att möjligheten att överlämna fjärrundervisning på entreprenad utökas och att distansundervisning får överlämnas på entreprenad. För entreprenadavtal som ingåtts före den 1 juli 2021 gäller 23 kapitlet i den äldre lydelsen, men längst till dess att entreprenadavtalet löpt ut.

Publicerad 18 aug 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023