Logga in

Glömt ditt lösenord?

Får arbetsgivare neka en arbetstagare tjänstledighet på deltid med hänvisning till arbetsbelastningen?

arbetsliv-tjanstledighet-for-arbetstagare-16x9.jpg


Fråga


Vi har en medarbetare som önskar vara deltidsledig (50 %) för heltidsstudier och undrar vilka rättigheter som gäller här. Jag är orolig över att personen kommer bli överbelastad om vi beviljar tjänstledighet enligt detta önskemål men har vi möjlighet att neka detta då lagen ger rätt till tjänstledighet för studier? 

Juristens svar


Det stämmer att arbetstagare har rätt att vara tjänstledig för studier, det framgår av 1 § lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). En arbetsgivare får därför inte heller träffa avtal med arbetstagaren som inskränker denna rättighet, ett sådant avtal är i sådant fall ogiltigt (2 § första stycket studieledighetslagen).

Trots att en arbetstagare har rätt att vara tjänstledig för studier, kan vissa krav ställas på anställningens längd. En arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren har rätt till tjänstledighet. Vissa undantag från kvalificeringstiden får dock göras, till exempel genom kollektivavtal eller om utbildningen till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor.

I lagen finns inte stöd för att neka en arbetstagare tjänstledigt för studier enbart på grund av att arbetstagaren i fråga enbart vill vara tjänstledig på deltid (50 %). Enligt 1 § studieledighetlagen framgår att en ”arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag.” Jag tolkar lagrummet som att tjänstledigt för studier ska beviljas för såväl heltidsstudier som deltidsstudier, om arbetstagaren behöver det.

En arbetsgivare har däremot rätt att skjuta upp ledigheten till senare tid än arbetstagaren begärt (4 § studieledighetslagen). Vill arbetsgivaren uppskjuta ledigheten, ska arbetsgivaren genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta. Det är också viktigt att arbetsgivaren underrättar berörd lokal arbetstagarorganisation.

Som verksam inom frågor för arbetstagares arbetsmiljö tycker jag att det är bra att arbetsgivare funderar över arbetstagares arbetsbelastning. En ökad arbetsbelastning är enligt min uppfattning dock inte ett skäl för att varken skjuta upp, eller neka, arbetstagarens önskade tjänstledighet för studier i detta fall.

Frågan är besvarad av Emma Wallin, redaktör och jurist.
Ursprungligen publicerad i JP Arbetsrättsnet.

Vi vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Publicerad 16 nov 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy