Får arbetsgivare neka en arbetstagare tjänstledighet på deltid med hänvisning till arbetsbelastningen?

arbetsliv-tjanstledighet-for-arbetstagare-16x9.jpg


Fråga


Vi har en medarbetare som önskar vara deltidsledig (50 %) för heltidsstudier och undrar vilka rättigheter som gäller här. Jag är orolig över att personen kommer bli överbelastad om vi beviljar tjänstledighet enligt detta önskemål men har vi möjlighet att neka detta då lagen ger rätt till tjänstledighet för studier? 

Juristens svar


Det stämmer att arbetstagare har rätt att vara tjänstledig för studier, det framgår av 1 § lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). En arbetsgivare får därför inte heller träffa avtal med arbetstagaren som inskränker denna rättighet, ett sådant avtal är i sådant fall ogiltigt (2 § första stycket studieledighetslagen).

Trots att en arbetstagare har rätt att vara tjänstledig för studier, kan vissa krav ställas på anställningens längd. En arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren har rätt till tjänstledighet. Vissa undantag från kvalificeringstiden får dock göras, till exempel genom kollektivavtal eller om utbildningen till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor.

I lagen finns inte stöd för att neka en arbetstagare tjänstledigt för studier enbart på grund av att arbetstagaren i fråga enbart vill vara tjänstledig på deltid (50 %). Enligt 1 § studieledighetlagen framgår att en ”arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag.” Jag tolkar lagrummet som att tjänstledigt för studier ska beviljas för såväl heltidsstudier som deltidsstudier, om arbetstagaren behöver det.

En arbetsgivare har däremot rätt att skjuta upp ledigheten till senare tid än arbetstagaren begärt (4 § studieledighetslagen). Vill arbetsgivaren uppskjuta ledigheten, ska arbetsgivaren genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta. Det är också viktigt att arbetsgivaren underrättar berörd lokal arbetstagarorganisation.

Som verksam inom frågor för arbetstagares arbetsmiljö tycker jag att det är bra att arbetsgivare funderar över arbetstagares arbetsbelastning. En ökad arbetsbelastning är enligt min uppfattning dock inte ett skäl för att varken skjuta upp, eller neka, arbetstagarens önskade tjänstledighet för studier i detta fall.

Frågan är besvarad av Emma Wallin, redaktör och jurist.
Ursprungligen publicerad i JP Arbetsrättsnet.

Vi vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Publicerad 16 nov 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023