Stabila betyg för eleverna i årskurs 9 under pandemin

Stabila betyg för eleverna i årskurs 9 under pandemin.jpg

Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik för läsåret 2020/2021 påvisar att elever i årskurs 9 är på ungefär samma nivå som förra läsåret. Andelen behöriga elever till gymnasieskolan har inte ökat avsevärt mycket. Däremot är det en större andel av de nyinvandrade eleverna som är behöriga till gymnasieskolan i jämförelse med förra läsåret.

Utvecklingen är stabil över tid och ingen elevgrupp har halkat efter sett till betygen. Skolorna har arbetat aktivt för att minimera pandemins påverkan och Skolverket kommer att fortsätta analysera och följa upp pandemins påverkan på betygsresultaten.

Det har skett en ökning med 0,6 procentenheter i jämförelse med förra läsåret gällande samtliga elever i årskurs 9 som är behöriga att söka gymnasieskolans yrkesprogram. Det innebär att det totalt är 86,2 procent av eleverna som är behöriga. Bland nyinvandrade är det en ökning med 2,1 procentenheter, vilket innebär att det är totalt 33,9 procent som är behöriga att söka till yrkesprogram. Detta innebär att nyinvandrade elever är den grupp som ökat mest när det gäller behörighet till yrkesprogram. Delvis kan detta förklaras av att en större andel nyinvandrade elever varit i Sverige en längre tid.

Föräldrars utbildningsnivå har störst betydelse för resultatet, oavsett hur eleverna kategoriseras. Det är stora skillnader i Sverige utifrån socioekonomisk bakgrund. Att bryta detta mönster är en av de stora utmaningarna för den svenska skolan.

Det genomsnittliga meritvärdet har ökat något, och högst andel elever med betyget A har fått det i engelska, följt av idrott och hälsa. Högst andel elever med betyget F har fått det i svenska som andraspråk. Detta grundar sig delvis i att undervisningen inte alltid är på rätt nivå utifrån elevens förkunskaper. Det saknas även behöriga lärare som undervisar i ämnet. I slutet av året ska regeringen få in förslag på åtgärder för detta.

Publicerad 12 okt 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023