Skolinspektionen har granskat användandet av digitala verktyg

Skolinspektionen har granskat om digitala verktyg används som ett medel för lärandet genom att vara ändamålsenliga utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Vidare har man undersökt om användningen utgår från elevernas behov. 

Skolinspektionen har även tittat på i vilken utsträckning digitala verktyg används i undervisningen i matematik och teknik, där digitala verktyg ska ingå enligt kursplanen. En annan frågeställning har varit om och hur rektor och huvudmannen leder och skapar förutsättningar för lärare och skolor att utveckla elevernas lärande och digitala kompetens.

De viktigaste iakttagelserna

Granskningen visar att undervisningen på många skolor ännu inte lever upp till det som står i läroplanen om att använda digitala verktyg i matematik och teknik. Rektorer behöver i större utsträckning leda arbetet kring användningen av digitala verktyg inom skolan och huvudmännen behöver se till att förutsättningar för skolor finns för att lärare och rektorer ska kunna utföra sitt arbete. 

Granskningen visar följande:

 • Digitala verktyg används ännu i liten utsträckning kopplat till ämnesinnehållet.
 • Flera lärare ser praktiska och tidsmässiga problem.
 • Elever får endast undervisning i delar av det centrala innehållet där digitala verktyg ska ingå.
 • På vissa skolor används digitala verktyg med ett didaktiskt syfte.
 • Rektor stödjer arbetet i begränsad omfattning.
 • Huvudmännen har IT-strategier men behöver stärka implementering och ha ett pedagogiskt fokus.
 • Tillgången till digitala verktyg och tekniska stödfunktioner är god på skolorna. Däremot saknas på de flesta skolor IT-pedagogiskt stöd i ämnena.

Inget egenvärde i att använda digitala verktyg

Skolinspektionen menar dock inte att det finns ett egenvärde i att digitala verktyg alltid ska användas. Det viktiga är att verktygen används genomtänkt och medvetet utifrån en pedagogisk idé. Det som i övrigt är väsentligt är att de arbetssätt som lärare väljer har en vetenskaplig grund.

27 grundskolor i årskurserna 7-9 från 12 huvudmän har ingått i granskningen. 

Publicerad 6 nov 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Efter indikationer på att barns rättigheter inte efterlevs i Sverige genomför Riksrevisionen nu en granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen.

17 jan 2023

Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden i lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

16 jan 2023

Är kommunen skyldig att på något sätt ersätta vårdnadshavare när skolskjutsen inte går som planerat? Vår skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

11 jan 2023