Skolinspektionen har granskat användandet av digitala verktyg - JP Infonet

Skolinspektionen har granskat användandet av digitala verktyg

Skolinspektionen har granskat om digitala verktyg används som ett medel för lärandet genom att vara ändamålsenliga utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Vidare har man undersökt om användningen utgår från elevernas behov. 

Skolinspektionen har även tittat på i vilken utsträckning digitala verktyg används i undervisningen i matematik och teknik, där digitala verktyg ska ingå enligt kursplanen. En annan frågeställning har varit om och hur rektor och huvudmannen leder och skapar förutsättningar för lärare och skolor att utveckla elevernas lärande och digitala kompetens.

De viktigaste iakttagelserna

Granskningen visar att undervisningen på många skolor ännu inte lever upp till det som står i läroplanen om att använda digitala verktyg i matematik och teknik. Rektorer behöver i större utsträckning leda arbetet kring användningen av digitala verktyg inom skolan och huvudmännen behöver se till att förutsättningar för skolor finns för att lärare och rektorer ska kunna utföra sitt arbete. 

Granskningen visar följande:

 • Digitala verktyg används ännu i liten utsträckning kopplat till ämnesinnehållet.
 • Flera lärare ser praktiska och tidsmässiga problem.
 • Elever får endast undervisning i delar av det centrala innehållet där digitala verktyg ska ingå.
 • På vissa skolor används digitala verktyg med ett didaktiskt syfte.
 • Rektor stödjer arbetet i begränsad omfattning.
 • Huvudmännen har IT-strategier men behöver stärka implementering och ha ett pedagogiskt fokus.
 • Tillgången till digitala verktyg och tekniska stödfunktioner är god på skolorna. Däremot saknas på de flesta skolor IT-pedagogiskt stöd i ämnena.

Inget egenvärde i att använda digitala verktyg

Skolinspektionen menar dock inte att det finns ett egenvärde i att digitala verktyg alltid ska användas. Det viktiga är att verktygen används genomtänkt och medvetet utifrån en pedagogisk idé. Det som i övrigt är väsentligt är att de arbetssätt som lärare väljer har en vetenskaplig grund.

27 grundskolor i årskurserna 7-9 från 12 huvudmän har ingått i granskningen. 

Senast uppdaterad 6 nov 2019

Mer om Skola
Utbildningar
 • Under två intensiva dagar behandlar vi många av de komplexa frågeställningarna som uppkommer inom elevhälsan som vårdnadshavarens kontra barnets bestämmanderätt, offentlighet- och sekretess samt relevant hälso- och sjukvårdsjuridik med fokus på ansvarsfrågor m.m.

  Göteborg 2-dagarskurs Kursledare: Natalie Glotz Stade
 • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Mikael Hellstadius
 • Kursen ger dig de legala ramarna som gäller betyg och betygssättning i den svenska skolan. Vi går igenom formerna för betyg, det praktiska hantverket att sätta betyg, genomgång av ansvar samt Skolverkets föreskrifter och praktiska råd m.m.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Tommy Nilsson

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området