Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Satsningar inom arbetsmarknadsområdet

Regeringen har nu publicerat budgetpropositionen för 2021. Inom arbetsmarknadsområdet föreslås satsningar på över 9 miljarder kronor. Tillskotten ska bland annat gå till förlängning av de tillfälliga förstärkningarna av a-kassan och att fler arbetslösa ska få ta del av matchningstjänster.

arbetsliv_Satsningar_inom_arbetsmarknadsomradet_16x9.jpg

Förstärkningar av a-kassan förlängs tillfälligt

Regeringen beslutade i en extra ändringsbudget i april 2020 en rad tillfälliga åtgärder som syftade till att fler skulle få rätt till arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna tillfälligt höjdes under 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att flera av de förändringar som gjordes i a-kassan under våren 2020 förlängs i ytterligare två år till och med 2022. Tillskottet som föreslås uppgår till närmare 6 miljarder kronor 2021.

Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag förstärks med 1 miljard kronor

Arbetslösheten bedöms fortsätta att öka under 2021. Arbetsförmedlingen behöver därför ökade förvaltningsresurser för att kunna ta emot ett ökat antal inskrivna arbetssökande samt för att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service i hela landet. Regeringen föreslår därför att Arbetsförmedlingen tillförs 250 miljoner kronor från och med 2021 och 740 miljoner kronor för att hantera ett ökat antal arbetslösa. Regeringen beräknar även att 300 miljoner kronor tillförs 2022 och 50 miljoner kronor 2023 för att hantera ett ökat antal arbetslösa.

772 miljoner kronor satsas på arbetsmarknadsutbildning

Arbetslösheten förväntas öka och efterfrågan i ekonomin vara dämpad kommande år. Många av de jobb som nu försvinner riskerar att inte komma tillbaka. Att erbjuda kompetenshöjande insatser av hög kvalitet är viktigt för att arbetssökande som har behov av det ska kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden inför att konjunkturen vänder. Därför föreslår regeringen att medel tillförs för att öka tillgången till arbetsmarknadsutbildningar i syfte att möta efterfrågan inom bristyrken och stärka kunskaperna hos arbetssökande genom kortare yrkesinriktade utbildningar.

1 miljard kronor för att fler arbetslösa ska få ta del av matchningstjänster

För att successivt öka antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster som en del av reformeringen av Arbetsförmedlingen föreslår regeringen att 1 miljard kronor tillförs. Därefter beräknas 1,5 miljarder kronor tillföras 2022 och 2 miljarder kronor 2023. År 2023 beräknas även 500 miljoner kronor tillföras anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

100 miljoner kronor satsas för införande av intensivåret

Regeringen aviserade i Budgetpropositionen för 2020 att ett intensivår för nyanlända ska införas. Intensivåret är en del i en svensk nystart och ska bidra till att nyanlända snabbare ska komma in på arbetsmarknaden.

500 miljoner kronor satsas på introduktionsjobb och extratjänster

Långtidsarbetslösheten antas öka under 2021 och medför ett behov av insatser för dem som har varit utan arbete under en lång tid eller för nyanlända som saknar förutsättningar att få arbete utan omfattande stöd. Extratjänster och introduktionsjobb kan skapa arbetstillfällen för denna grupp, inte minst för utrikes födda kvinnor, och kan öka chansen till arbete.

Regeringen föreslår därför ett tillskott med 500 miljoner kronor 2021 för extratjänster och introduktionsjobb. Förslaget beräknas innebära i genomsnitt cirka 2 400 fler anställningsstöd per månad 2021. För 2022 beräknas tillskottet till 100 miljoner kronor.

Publicerad 25 sep 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy