Reducerad bygglovsavgift – klarar kommunerna de nya handläggningskraven? – JP Infonet

Reducerad bygglovsavgift – klarar kommunerna de nya handläggningskraven?

Den 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser om reduktion av bygglovsavgifter att gälla. Ändringarna i plan- och bygglagen ska leda till effektivare byggande. 

Det nya systemet innebär att den som ansöker om bygglov, förhandsbesked eller startbesked får sänkt avgift om kommunens handläggning tar längre tid än den ska. 

sambygg_bygglovstaxa16x9.jpg

Långa handläggningstider i kommunerna

– Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta ger även kommunerna vidare incitament att hålla sig inom ramen för gällande tidsfrist, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Boverket har genom en rapport uppmärksammat att var femte kommun i Sverige inte håller handläggningstiderna för lov och att var sjätte kommun inte klarar tiderna för anmälningsärenden. För att skapa incitament till att hålla tidsfristerna införs en avgiftsreduktion när nämnderna inte tar beslut inom denna tid.

Reducering av avgifter

De nya reglerna innebär att Byggnadsnämnden ska fatta beslut i ärenden om lov och förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan kom in till nämnden. Om den som ansöker om bygglov på eget initiativ kompletterar sin ansökan, börjar en ny tidsfrist på tio veckor löpa. Om handläggningstiden överstiger dessa tio veckor ska bygglovsavgiften reduceras med en femtedel per påbörjad vecka. Efter ett överskridande med fem veckor har nämnden därför inte någon rätt att ta ut någon bygglovavgift.

Reduktionen ska också gälla vid ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan.

Kritik mot lagändringen

Lagändringen har fått mycket kritik och Lagrådet har till och med ansett att förslaget strider mot grundlagen och mot bestämmelserna om kommunernas självbestämmande.

Kritiken handlar också om att handläggningstiden och tidsfristen på tio veckor är för begränsad och riskerar att överskridas vid remitteringar. Exempelvis remisser med lagkrav eller remisser som ligger utanför kommunens kontroll.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019. För de ansökningar och anmälningar som kommit in till nämnden före detta datum ska de äldre bestämmelserna gälla.

Senast uppdaterad 27 nov 2018

Mer om Samhällsplanering
Utbildningar
  • Denna tvådagarskurs ger dig den grundläggande systematiken och innehållet i byggbranschens standardavtal, främst AB 04, samt fördjupning i vissa frågor i övriga standardavtal och en översikt av övriga rättskällor.  (11 undervisningstimmar)      

    Stockholm 2-dagarskurs Föreläsare: Peter Degerfeldt
  • Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och är uppdaterad med nya förvaltningslag m.m. Viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Malen Wallén
  • Kursen innehåller en grundläggande genomgång av Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed. Viss fördjupning sker inom de mest aktuella frågeställningarna.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Johannes Holmgren

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området