Reducerad bygglovsavgift – klarar kommunerna de nya handläggningskraven?

Den 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser om reduktion av bygglovsavgifter att gälla. Ändringarna i plan- och bygglagen ska leda till effektivare byggande. 

Det nya systemet innebär att den som ansöker om bygglov, förhandsbesked eller startbesked får sänkt avgift om kommunens handläggning tar längre tid än den ska. 

sambygg_bygglovstaxa16x9.jpg

Långa handläggningstider i kommunerna

– Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta ger även kommunerna vidare incitament att hålla sig inom ramen för gällande tidsfrist, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Boverket har genom en rapport uppmärksammat att var femte kommun i Sverige inte håller handläggningstiderna för lov och att var sjätte kommun inte klarar tiderna för anmälningsärenden. För att skapa incitament till att hålla tidsfristerna införs en avgiftsreduktion när nämnderna inte tar beslut inom denna tid.

Reducering av avgifter

De nya reglerna innebär att Byggnadsnämnden ska fatta beslut i ärenden om lov och förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan kom in till nämnden. Om den som ansöker om bygglov på eget initiativ kompletterar sin ansökan, börjar en ny tidsfrist på tio veckor löpa. Om handläggningstiden överstiger dessa tio veckor ska bygglovsavgiften reduceras med en femtedel per påbörjad vecka. Efter ett överskridande med fem veckor har nämnden därför inte någon rätt att ta ut någon bygglovavgift.

Reduktionen ska också gälla vid ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan.

Kritik mot lagändringen

Lagändringen har fått mycket kritik och Lagrådet har till och med ansett att förslaget strider mot grundlagen och mot bestämmelserna om kommunernas självbestämmande.

Kritiken handlar också om att handläggningstiden och tidsfristen på tio veckor är för begränsad och riskerar att överskridas vid remitteringar. Exempelvis remisser med lagkrav eller remisser som ligger utanför kommunens kontroll.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019. För de ansökningar och anmälningar som kommit in till nämnden före detta datum ska de äldre bestämmelserna gälla.

Publicerad 27 nov 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen föreslår att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom den nya bolagsrättsliga delningsformen delning genom separation. 

21 nov 2022

Det kommer hovrätten fram till i en ny dom.

21 nov 2022

Ett bolag fick bygglov för ändrad användning av en fastighet och i samband med det fick bolaget betala en planavgift. Domstolen har nu prövat om kommunen tillämpade rätt taxa vid avgiftsdebiteringen.

25 okt 2022