Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Reducerad bygglovsavgift – klarar kommunerna de nya handläggningskraven?

Den 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser om reduktion av bygglovsavgifter att gälla. Ändringarna i plan- och bygglagen ska leda till effektivare byggande. 

Det nya systemet innebär att den som ansöker om bygglov, förhandsbesked eller startbesked får sänkt avgift om kommunens handläggning tar längre tid än den ska. 

sambygg_bygglovstaxa16x9.jpg

Långa handläggningstider i kommunerna

– Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta ger även kommunerna vidare incitament att hålla sig inom ramen för gällande tidsfrist, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Boverket har genom en rapport uppmärksammat att var femte kommun i Sverige inte håller handläggningstiderna för lov och att var sjätte kommun inte klarar tiderna för anmälningsärenden. För att skapa incitament till att hålla tidsfristerna införs en avgiftsreduktion när nämnderna inte tar beslut inom denna tid.

Reducering av avgifter

De nya reglerna innebär att Byggnadsnämnden ska fatta beslut i ärenden om lov och förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan kom in till nämnden. Om den som ansöker om bygglov på eget initiativ kompletterar sin ansökan, börjar en ny tidsfrist på tio veckor löpa. Om handläggningstiden överstiger dessa tio veckor ska bygglovsavgiften reduceras med en femtedel per påbörjad vecka. Efter ett överskridande med fem veckor har nämnden därför inte någon rätt att ta ut någon bygglovavgift.

Reduktionen ska också gälla vid ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan.

Kritik mot lagändringen

Lagändringen har fått mycket kritik och Lagrådet har till och med ansett att förslaget strider mot grundlagen och mot bestämmelserna om kommunernas självbestämmande.

Kritiken handlar också om att handläggningstiden och tidsfristen på tio veckor är för begränsad och riskerar att överskridas vid remitteringar. Exempelvis remisser med lagkrav eller remisser som ligger utanför kommunens kontroll.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019. För de ansökningar och anmälningar som kommit in till nämnden före detta datum ska de äldre bestämmelserna gälla.

Publicerad 27 nov 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024