Proposition: insatser för ökad lärarkompetens

Regeringen föreslår ett antal förändringar i skollagen för att höja lärarkompetensen. Det handlar bland annat om att öka andelen legitimerade och behöriga lärare inom vuxenutbildningen och locka personer med spetskompetens till att bli lärare på riksrekryterande gymnasieskolor. Nedan har vår jurist Jens sammanfattat propositionen från regeringen. 

Huvudmannens ansvar för kompetensutveckling förtydligas

Regeringen föreslår att huvudmannens skyldighet att se till att personalen erbjuds kompetensutveckling förtydligas. Detta gäller både offentliga och enskilda huvudmän, och avser alla skolformer och fritidshemmet. Skyldigheten omfattar all verksamhet och all personal som huvudmannen ansvarar för enligt skollagen. 

Undantag från krav på legitimation och behörighet

Det ska kunna inrättas en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar av personer som ska undervisa i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare utan att ha legitimation eller behörighet. Personerna ska samtidigt genomföra en högskoleutbildning i svenska som andraspråk eller motsvarande utbildning. Dessa personer ska kunna anställas på högst tre år. Anställningstiden ska dock kunna förlängas om det finns särskilda skäl.

Regeringen föreslår också att det ska vara möjligt att göra undantag från kraven på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning inom riksrekryterande utbildning på nationella program i gymnasieskolan. Vilken undervisning som ska kunna bedrivas trots att läraren saknar behörighet och/eller legitimation för den undervisningen ska bestämmas i förordning eller myndighetsföreskrift.

Den övergångsperiod under vilken det medges undantag från krav på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning föreslås förlängas till utgången av juni 2028.

Utvidgad och förändrad registerkontroll

Regeringen föreslår också att reglerna om registerkontroll inför anställning ska utvidgas så att de gäller även dem som anställs inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Reglerna om registerkontroll föreslås också ändras så att utdrag ur belastningsregistret ska visas upp för den som erbjuder anställning i stället för som tidigare lämnas över. Det innebär att registerutdrag inte längre kommer förvaras hos huvudmannen. Det ska endast dokumenteras att registerutdraget har visats upp. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Publicerad 6 maj 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023