Regeringen tycker att förskolan behöver en förnyad läroplan - JP Infonet

Regeringen tycker att förskolan behöver en förnyad läroplan

Förskolans läroplan är tjugo år gammal och regeringen anser att den behöver förnyas. Här kan du läsa om några av de förslag till ändringar som regeringen planerar.
 

Skolverket har i samarbete med forskare, huvudmän, förskollärare och förskolechefer gjort en översyn av läroplanen för förskolor. Utifrån denna översyn vill regeringen se vissa förändringar.

Några planerade ändringar i förskolans läroplan

 • Läsning
  Barnen ska få förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om olika texter. 
 • Hållbar utveckling
  Begreppet hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig – förs in. 
 • Lekens betydelse
  Att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande lyfts fram. 
 • Rörelseglädje och vistelse i naturmiljöer
  Betydelsen av fysisk aktivitet, rörelseglädje och att vistas i olika naturmiljöer lyfts fram. 
 • Barnskötarnas viktiga roll och förskollärarnas särskilda ansvar
  Förskollärarnas särskilda ansvar för förskolans utbildning och undervisning blir tydligare. Barnskötarnas betydelse i förskolan lyfts fram. Även deras roll i undervisningen för att främja barns utveckling och lärande förtydligas.
 • Barns rätt till integritet
  Skrivningar om barns rätt till kroppslig och personlig integritet tas in i läroplanen för första gången.
 • Utbildning och undervisning
  Begreppen utbildning och undervisning definieras i läroplanen i enlighet med 2010 års skollag. 
 • Jämställdhet
  Skrivningarna om jämställdhet blir tydligare.
 • Rätt till nationella minoritetsspråk
  De nationella minoriteternas rätt till sina nationella minoritetsspråk blir tydligare.

Regeringskansliet bereder fortfarande förslaget, vilket innebär att förändringar kan komma att ske fram tills regeringsbeslutet som planeras efter sommaren. Den nya läroplanen planeras träda i kraft från och med höstterminen 2019.

Senast uppdaterad 15 jun 2018

Mer om Skola
Utbildningar
 • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

  Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området