Ny HD-dom om påföljdsbestämning för mord

År 2014 ändrades straffskalan för mord i 3 kap. 1 § brottsbalken. Syftet var att livstidsstraffet skulle vara normalstraffet på så sätt att det skulle användas i betydligt större utsträckning än tidigare. Själva lagändringen bestod i att det i paragrafen lades till att livstidsstraff ska tillämpas ”om omständigheterna är försvårande”.

Underrättspraxis gällande hur bestämmelsen ska tillämpas har spretat åt olika håll. Nu har HD dock (med tre justitieråd mot två) tagit ställning.

HD har den 3 februari 2016, i mål nr B 4653-15, kommit fram till att:

  • Den i motiven förespråkade tillämpningen av livstidsstraffet inte på ett godtagbart sätt kan inordnas under lagtexten och att det då är lagtexten som ska ha företräde, vilket innebär att
  • 2014 års lagstiftning inte ändrade det rättsläge som tidigare gällde varken för de tidsbestämda straffen eller livstidsstraffen för mord,
  • Tidigare praxis när det gäller straffet för mord blir applicerbar även hädanefter.

Du hittar domen i fulltext i JP Rättsfallsnet–Brottmål. Har du inte tillgång till tjänsten kan du ansöka om ett kostnadsfritt testkonto

Några frågor kvarstår dock. Är HD:s resonemang tillämpligt vid påföljdsbestämningen för andra brott där straffet skärpts? Vad händer med de fall där underinstanserna har tillämpat bestämmelsen i enlighet med intentionerna? Med JP Rättsfallsnet–Brottmål kan du enkelt följa utvecklingen i praxis med hjälp av en heltäckande bevakning av straffrätten. Läs mer om tjänsten här.

Senast uppdaterad 18 feb 2016

Mer om Rättsväsendet