Nära hälften av högstadielärarna uppger att de utsatts för hot och våld

Nästan hälften av högstadielärarna  och  mer än  var femte  gymnasielärare har utsatts fören hotfull situationav en elevde senaste två åren.  Det visar Lärarförbundets rapport  När tryggheten brister.Drygt 1000 lärare och ombud på högstadiet, gymnasiet och inom vuxenutbildningen berättar i rapporten om hur situationen med hot och våld ser ut på deras arbetsplatser. Det är en problembild som spänner över mycket – från fysiska angrepp, som 16 procent av högstadielärarna råkade ut för under 2020, till verbalt våld av vårdnadshavare, som drabbade 10 procent av gymnasielärarna samma år.

Undersökningen visar också att de flesta skolor har rutiner och policys gällande hot och våld, men att det finns brister i det förebyggande arbetet och hur incidenter hanteras, till exempel när det gäller anmälningar av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Om inget sker riskerar situationen att spä på en redan allvarlig lärarbrist – 16 procent av högstadielärarna uppger att de har funderat på att lämna yrket på grund av hot och våld.

Fler vuxna i skolan och mindre klasser skulle enligt lärarna och ombuden själva vara en viktig åtgärd för att få bukt med problematiken.

Publicerad 7 jun 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023