Länkning till upphovsrättsligt skyddat material på internet

Trots att länkning utgör ett ytterst centralt inslag i användningen av internet har rättsläget beträffande länkning till upphovsrättsligt skyddat material länge varit oklart. Det som i dagligt tal avses med att ”surfa på internet” är just egentligen att klicka på olika länkar i syfte att hitta information. EU-domstolen har nu emellertid i ett efterlängtat avgörande i mars 2014 i mål C-466/12 mellan Svensson m. fl. ./. Retriever Sverige AB (Svensson-målet) tagit ställning till om länkning till upphovsrättsligt skyddat material kan utgöra intrång. Av domen följer att länkning till material som hålls fritt tillgängligt på en annan webbplats och som laddats upp där med upphovsmannens samtycke inte utgör intrång. JP Infonets experter Tom Kronhöffer och Måns Sjöstrand har här analyserat rättsläget efter domen i Svensson-målet.

Bakgrunden till målet var att mediebevakningsföretaget Retriever via den artikeltjänst som återfinns på företagets hemsida länkat till fyra artiklar publicerade på Göteborgspostens hemsida. Artikelförfattarna, vilka inte hade blivit tillfrågade om länkningen av Retriever, menade att Retrievers förfarande utgjorde intrång i deras ensamrätt. Författarna väckte därför talan yrkandes på skadestånd i Stockholms tingsrätt. Retriever bestred att intrång förelåg med hänvisning till att den aktuella länkningen inte utgjorde något upphovsrättsligt relevant förfogande. 

Den centrala frågan i målet var om länkning på det aktuella sättet utgjorde en otillåten överföring av verk till allmänheten på sätt som avses i 2 § p. 1 i lag (1960:279) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL, jfr artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, Infosoc-direktivet.

Fortsätt läsa hela analysen genom att ladda ner den. 

Publicerad 8 jul 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021

Den 15 december 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om digitala förmedlingstjänster (DSA). Professor Jan Rosén analyserar här förslaget.

22 mar 2021