Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kommuners åtgärder för att klara handläggningstider enligt PBL

Vad gör kommuner för att uppfylla plan- och bygglagens krav på handläggningstider för ärenden? En rapport från Boverket lyfter fram goda exempel på kommunernas arbete. Nedan listar vi vilka de är.
 

I plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, ställs krav på handläggningstider för ärenden om planbesked, lov och förhandsbesked samt startbesked som föregås av anmälan. I de flesta fall uppfylls kraven på handläggningstid. I de fall då ärenden överskrider kraven i PBL beror det ofta på orsaker som den enskilda handläggaren inte direkt kan påverka. 

Boverket konstaterar att nedanstående åtgärder påverkar kommunernas möjlighet att klara handläggningstiderna för planbesked, lov och förhandsbesked samt startbesked efter anmälan.

Rådgivning/service

Med rådgivning/service menas den information, stöd och hjälp som en sökande kan få och ta del av.

 • kundcenter som avlastar handläggarna
 • medborgarkontor lokalt nära medborgaren
 • möjlighet att kontakta förvaltningsgemensam företagslots en gång per vecka
 • broschyr/folder/film som ger information om plan- och byggprocessen
 • drop in tider/öppet hus/kvällsöppet
 • telefontider
 • rutiner angående e-post
 • informationsträffar för allmänheten
 • uppdaterad webbsida.

Digitalisering 

 • Kommuner som har ett helt digitalt ärendehanteringssystem uppger att det är mycket positivt. Det är enklare för både sökande och handläggare att få överblick på ärenden och att följa dem genom processen.
 • Gatuvyer/flygfoton i stället för eller inför platsbesök.
 • Digital information som är tillgänglig för allmänheten med en planmosaik som innehåller planbestämmelser, fastighetsgränser och höjdmodell.
 • E-tjänster har exempelvis tagits fram för ärenden om planbesked, bygglov för murar och plank samt för anmälningsärenden för bygglovsbefriande åtgärder.

Handläggningsrutiner

 • veckomöten, ibland med andra enheter
 • förvaltningsöverskridande granskning efter komplettering för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet
 • samgranskningsmöte för att uppnå samstämmighet om tolkning och tillämpning av PBL
 • förbättra rutiner mellan administratör och handläggare
 • införa långtgående delegation för tjänstemännen
 • anpassa intervallen för nämndssammanträden så att beslut kan tas inom handläggningstiden
 • informera sökanden om sista inlämningsdatum innan sammanträde
 • ange preliminärt datum för nämndens beslut i mottagningsbeviset
 • utarbeta rutiner och mallar för bedömning av ansökan och för handläggningen i övrigt
 • tidig information om handläggningen till sökanden
 • checklista och kontaktpersoner till stöd för handläggaren
 • snabbare utskick till sökanden och sakägare
 • platsbesök.

Kompetensförsörjning

 • plattform/internträffar för kunskapsutbyte
 • handläggarträffar, länsträffar för erfarenhetsutbyte
 • internutbildning, tvärsektoriella arbetsgrupper, beredningsgrupper, forum
 • webbseminarier och webbutbildningar, PBL kunskapsbanken
 • utbildning till politiker.

Publicerad 8 aug 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024