Kan man få bygglov inom detaljplanlagt område för att sätta upp en reklamskylt på allmän plats?

Bygglov ska enligt 9 kap. 30 § första stycket 2 PBL ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider mot planen. Även övriga krav i paragrafen ska vara uppfyllda. Bland annat ska åtgärden vara förenlig med 2 kap. 6 och 9 §§ PBL.

Är åtgärden planstridig?

Bedömningen av om reklamskylten strider mot planen måste ske utifrån den allmänna platsens funktion inom ett planlagt område. Allmänhetens tillträde till den allmänna platsen är grundläggande vid alla prövningar som berör allmän plats. Mark- och miljööverdomstolen har också uttalat att det ligger i begreppet allmän plats att denna ska vara tillgänglig för allmänheten.

Reklamskylten kan vara förenlig med planen om den till exempel upptar en obetydlig yta av den allmänna platsen, ligger i en trafikmiljö och hindrar allmänhetens tillträde till området i ytterst begränsad omfattning. Om detaljplanen innehåller särskilda planbestämmelser som hindrar denna typ av byggnadsverk kan det vara hinder mot att bevilja bygglov.

Är åtgärden i övrigt förenlig med PBL?

Av 2 kap. 6 § PBL framgår att reklamskylten måste utformas och placeras på ett lämpligt sätt med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Även behovet av en god trafikmiljö ska beaktas. 

Reklamskylten får enligt 2 kap. 9 § PBL inte innebära en risk för fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Slutsats 

Om det kan bedömas som förenligt med detaljplanen att sätta upp reklamskylten på allmän platsmark och åtgärden är förenlig med PBL i övrigt så finns det förutsättningar att bevilja bygglov.

Det kan tilläggas att 9 kap. 31 b § PBL ger byggnadsnämnden möjlighet att ge bygglov för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.

Mark- och miljööverdomstolen har i ett antal domar från den 24 oktober 2013 ansett det vara förenligt med detaljplanen att uppföra reklamskylt och reklampelare på allmän plats (se målen P 11463-12, P 5114-13, P 314-13, P 313-13, P 306-13). I JP Samhällsbyggnadsnet finns också en analys skriven i ämnet; Får allmän platsmark användas för enskilt ändamål?, av Sven Boberg, chefsjurist vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Har du frågor inom samhällsbyggnad som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning! 

I informationstjänsten JP Samhällsbyggnadsnet hittar du mer material som rör PBL och samhällsbyggnadsområdet. Läs mer om tjänsten här! 

Publicerad 15 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat flera delar av Sverige i samband med ovädret Hans och efterföljande nederbörd ska utredas.

29 aug 2023

Vilket ansvar har hyresgästen när någon annan, som hyresgästen svarar för, orsakar störningar i boendet, till exempel i form av en skjutning? Vår expert Bob Nilsson Hjorth diskuterar här frågan utifrån ett nytt avgörande från Svea hovrätt.

13 jun 2023

Inom planområdet förekommer flera skyddade fladdermusarter och utredningen visar inte att exploateringen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd.

13 jun 2023