Kan arbetsgivaren kräva att personal utför annat arbete under begränsad tid?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_Kan_arbetsgivaren_krava_att_personal_utfor_annat_arbete_under_begransad_tid_16x9.jpg

Fråga:

Är det möjligt för arbetsgivare att kräva att personal utför annat arbete utanför det egna avtalsområdet inom den egna organisationen under en begränsad tid? Detta utifrån att det råder allvarlig personalbrist.

Svar:

Förändring av arbetstagares arbetssituation som innebär att arbetsgivaren förflyttar arbetstagaren till en annan arbetsplats eller ger andra arbetsuppgifter kan vara möjligt, så länge det inte strider mot de avtalade villkoren i anställningsavtalet eller kollektivavtalet. Arbetsgivarens utrymme att själv ändra avtalsvillkoren är relativt begränsat och i princip obefintligt om villkoren följer av kollektivavtal eller lag.

Om kollektivavtal är tillämpligt, har arbetsgivaren en skyldighet att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen innan arbetsgivaren beslutar om sådana viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen (se 11 § lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL).

För kommuner och regioner som behöver förstärka resurser och bemanning under 2020 finns särskild information från SKR och Sobona med anledning av det nya coronaviruset (se Cirkulär 20:13). Arbetsgivarsidan har i cirkuläret uttalat sig kring bland annat Allmänna bestämmelser (AB) § 6 så att arbetsgivaren har möjlighet att beordra en arbetstagare att vikariera för en annan arbetstagare. Arbetsgivaren kan enligt denna tolkning ge arbetstagaren arbetsuppgifter som normalt ligger utanför arbetsskyldigheten i det ordinarie anställningsavtalet. Om en sådan tolkning inte delas av arbetstagarsidan gäller arbetstagarorganisationens mening vid tvist om medlems arbetsskyldighet till dess tvisten slutligt prövats (34 § MBL), om inget annat framgår av kollektivavtalet. Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet gäller även här enligt 11 § MBL, om inget annat framgår av lag eller kollektivavtal.

Frågan är besvarad av jurist Fanny Vesterberg.

Vill du ta del av fler frågor och svar inom arbetslivsområdet?


Prova då våra informationstjänster JP Arbetsmiljönet och JP Arbetsrättsnet. Som användare av tjänsterna får du bland annat tillgång till en kostnadsfri frågeservice. Du kan både ställa dina egna frågor och ta del av andras. 

Publicerad 23 nov 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023