Kan arbetsgivaren kräva att personal utför annat arbete under begränsad tid?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_Kan_arbetsgivaren_krava_att_personal_utfor_annat_arbete_under_begransad_tid_16x9.jpg

Fråga:

Är det möjligt för arbetsgivare att kräva att personal utför annat arbete utanför det egna avtalsområdet inom den egna organisationen under en begränsad tid? Detta utifrån att det råder allvarlig personalbrist.

Svar:

Förändring av arbetstagares arbetssituation som innebär att arbetsgivaren förflyttar arbetstagaren till en annan arbetsplats eller ger andra arbetsuppgifter kan vara möjligt, så länge det inte strider mot de avtalade villkoren i anställningsavtalet eller kollektivavtalet. Arbetsgivarens utrymme att själv ändra avtalsvillkoren är relativt begränsat och i princip obefintligt om villkoren följer av kollektivavtal eller lag.

Om kollektivavtal är tillämpligt, har arbetsgivaren en skyldighet att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen innan arbetsgivaren beslutar om sådana viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen (se 11 § lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL).

För kommuner och regioner som behöver förstärka resurser och bemanning under 2020 finns särskild information från SKR och Sobona med anledning av det nya coronaviruset (se Cirkulär 20:13). Arbetsgivarsidan har i cirkuläret uttalat sig kring bland annat Allmänna bestämmelser (AB) § 6 så att arbetsgivaren har möjlighet att beordra en arbetstagare att vikariera för en annan arbetstagare. Arbetsgivaren kan enligt denna tolkning ge arbetstagaren arbetsuppgifter som normalt ligger utanför arbetsskyldigheten i det ordinarie anställningsavtalet. Om en sådan tolkning inte delas av arbetstagarsidan gäller arbetstagarorganisationens mening vid tvist om medlems arbetsskyldighet till dess tvisten slutligt prövats (34 § MBL), om inget annat framgår av kollektivavtalet. Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet gäller även här enligt 11 § MBL, om inget annat framgår av lag eller kollektivavtal.

Frågan är besvarad av jurist Fanny Vesterberg.

Vill du ta del av fler frågor och svar inom arbetslivsområdet?


Prova då våra informationstjänster JP Arbetsmiljönet och JP Arbetsrättsnet. Som användare av tjänsterna får du bland annat tillgång till en kostnadsfri frågeservice. Du kan både ställa dina egna frågor och ta del av andras. 

Publicerad 23 nov 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys diskuterar JP Infonets expert Lucas Wahlsjö begreppen skiljande från anställning och tvåmånadersregeln, men framförallt vikten av att ha tillräcklig stödbevisning när ord står mot ord mellan arbetsgivare och arbetstagare.

19 maj 2022

Frågan om ledighet för att tjänstgöra inom försvaret väcks inte minst med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Vad gäller egentligen för svenska arbetstagare som vill tjänstgöra inom det svenska försvaret? Vår jurist Emma Wallin svarar på frågan.

19 maj 2022

En underläkare ansåg sig diskriminerad på grund av ålder, etnicitet, modersmål och utländsk examen när han inte fick AT-tjänstgöring. Tingsrätten konstaterar att underläkarens personliga brev är mycket allmänt hållet i jämförelse med de kandidater som har kallats till intervju. Mannen kan därför inte anses ha varit i en jämförbar situation med övriga sökanden.

14 apr 2022