Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Integritet i arbetslivet

Allt eftersom tekniken i samhället utvecklas ställs arbetsgivare och arbetstagare inför nya frågeställningar. Några aktuella frågor är om arbetstagare är skyldiga att använda sitt personliga bank-ID i arbetet om arbetsgivaren kräver det, och om arbetsgivaren kan kräva att arbetstagaren använder sina privata sociala mediekonton för att göra reklam för arbetsgivarens verksamhet. Var går gränsen för arbetsledningsrätten och lojalitetsplikten för en anställd?

arbetsliv_Integritet_i_arbetslivet_16x9.jpg

Teknik och psykisk stress


Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, och arbetstagaren är skyldig att vara lojal med sin arbetsgivare och till och med att sätta arbetsgivarens intressen före sina egna. När det är fråga om att använda mobilt bank-ID för att utföra arbetsuppgifter så kan det jämföras med att arbetstagaren behöver identifiera sig med ett körkort eller annan ID-handling, till exempel vid köp på arbetsgivarens kreditkort eller mottagande av försändelser å arbetsgivarens vägnar. Uppvisandet av ett ID-kort är en åtgärd som till sin natur inte är särskilt riskabel ur ett integritetsperspektiv, och arbetsgivaren kan kräva att arbetstagaren utför sådana arbetsuppgifter.

Användandet av mobilt bank-ID är ett annat sätt att identifiera sig, men fyller samma funktion som att visa upp sitt körkort. Åsikterna kan gå isär om hur ingripande denna åtgärd är ur integritetssynpunkt. Inom IT-branschen anses i dagsläget mobilt bank-ID vara en mycket säker lösning. Men oavsett om det är en befogad oro eller ej är det dock inte omöjligt att teknik likt bank-ID inger en känsla av osäkerhet och oro hos allmänheten och speciellt hos arbetstagare som tillfrågas att använda tekniken i tjänsten. Sådan oro, oavsett om det finns skäl för den eller inte, kan påverka den psykiska arbetsmiljön för en arbetstagare. För arbetstagare vars psykiska arbetsmiljö riskerar att påverkas bör arbetsgivaren redan initialt därför under alla förutsättningar se över i vilka situationer som det är möjligt att tillämpa ett annat system för identifiering för arbetstagare som så önskar.

Med detta sagt är, som redan nämnts, arbetsgivarens starka arbetsledningsrätt det som utgör kärnan i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Gränsen för arbetsgivarens arbetsledningsrätt följer av lag och god sed på arbetsmarknaden. En arbetsgivare kan inte kräva av en arbetstagare att handla i strid med gällande rätt. Därutöver har dock arbetsgivaren enligt praxis rätt att bestämma över sin organisation och vilka arbetsuppgifter som ska ingå i en viss befattning, så länge arbetsgivarens beslut inte heller strider mot god sed på arbetsmarknaden. Om en arbetstagare vägrar att följa arbetsgivarens beslut i en viss fråga där arbetsgivaren har utövat sin arbetsledningsrätt kan saklig grund för uppsägning föreligga.

Intresseavvägning


Vid bedömningen av om arbetsgivarens beslut om drogtester strider mot god sed på arbetsmarknaden har Arbetsdomstolen i praxis gjort en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att drogtesta arbetstagaren och arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet. Intrången som åtgärden innebär i den personliga integriteten måste stå i rimlig proportion till det intresse arbetsgivaren vill tillgodose. Det faktum att risken för obehörigt brukande ändå får sägas vara förhållandevis låg bör vägas in i den intresseavvägning som görs inför ett beslut att trots den oro många anställda känner tvinga arbetstagare att använda bank-ID i tjänsten. Om en sådan proportionalitetsprövning utfaller till arbetsgivarens fördel och om arbetstagaren då vägrar att följa arbetsgivarens beslut skulle det i enlighet med praxis därmed kunna innebära att saklig grund för uppsägning föreligger. Men hur proportionalitetsprövningen utfaller är svårt att sia om i brist på auktoritativa rättsliga avgöranden. 

Som grundregel möter identifikation med körkort eller annan ID-handling inga rättsliga hinder. Inte heller möter det några hinder om en anställd helt frivilligt går med på att använda sitt mobila bank-ID.

Sammanfattningsvis kan det sägas att den arbetsgivare som vill att arbetstagare använder ny teknik som kan inkräkta på arbetstagarens privatliv bör vara lyhörd för eventuell oro som arbetstagare kan känna. Det är också viktigt att så tidigt som möjligt vara tydlig med vilka krav som ställs men att det inför att kraven ställs alltid ska göras en avvägning mellan de olika intressen som kan spela in. Försök så långt som möjligt också hitta alternativa lösningar om stress som riskerar att påverka den psykiska arbetsmiljön uppstår på grund av de tekniska lösningarna.

Publicerad 19 mar 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy