Insatser för ökad lärarkompetens

Sedan den 1 juli finns ett antal förändringar i skollagen avsedda för att höja lärarkompetensen. Förändringarna förtydligar huvudmannens ansvar och skyldigheter för personalens kompetensutveckling samt ger lärare i SFI som saknar legitimation och/eller behörighet möjlighet att studera samtidigt som de får fortsatt anställning. Förändringarna ska också locka personer med spetskompetens att bli lärare på riksrekryterande gymnasieskolor. 
 

Huvudmannens ansvar för kompetensutveckling förtydligas

Huvudmannens skyldighet att se till att personalen erbjuds kompetensutveckling förtydligas. Detta gäller både offentliga och enskilda huvudmän, och avser alla skolformer och fritidshemmet. Skyldigheten omfattar all verksamhet och all personal som huvudmannen ansvarar för enligt skollagen.

Undantag från krav på legitimation och behörighet

Det ska kunna inrättas en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar av personer som ska undervisa i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare utan att ha legitimation eller behörighet. Personerna ska samtidigt genomföra en högskoleutbildning i svenska som andraspråk eller motsvarande utbildning. Dessa personer ska kunna anställas på högst tre år. Anställningstiden ska dock kunna förlängas om det finns särskilda skäl.

Det har också blivit möjligt att göra undantag från kraven på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning inom riksrekryterande utbildning på nationella program i gymnasieskolan. Vilken undervisning som ska kunna bedrivas trots att läraren saknar behörighet och/eller legitimation för den undervisningen ska bestämmas i förordning eller myndighetsföreskrift.

Den övergångsperiod under vilken det medges undantag från krav på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning föreslås förlängas till utgången av juni 2028. 

Utvidgad och förändrad registerkontroll

Reglerna om registerkontroll inför anställning har utvidgats så att de gäller även dem som anställs inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Reglerna om registerkontroll har också ändrats så att utdrag ur belastningsregistret ska visas upp för den som erbjuder anställning i stället för som tidigare lämnas över. Det innebär att registerutdrag inte längre kommer förvaras hos huvudmannen. Det ska endast dokumenteras att registerutdraget har visats upp.

Senast uppdaterad 24 aug 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området