Ingen moms för discjockeys artistframträdanden

HFD har i ett förhandsbesked avgjort frågan om en diskjockeyduos framträdanden inför publik kan klassas som en tolkning och ett levandegörande av de verk som spelas upp och därmed vara undantagna från momsplikt. Även frågan om duons framträdanden var att likställa med konserter, och inträdesbiljetterna därför skulle beskattas med momssatsen om sex procent, avgjordes av domstolen. I den här analysen behandlar Jan Kleerup, Senior advisor på Svalner, målet och ger sin kommentar till domslutet.

Det föreligger ett undantag från skatteplikt för en utövande konstnärs framförande av ett sådant litterärt eller konstnärligt verk som omfattas av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729), upphovsrättslagen, (3 kap 11 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML). Artister som framför sånger vid en konsert är således inte momspliktiga för den ersättning som då erhålls för framträdandet. Undantaget gäller dock endast när artisten uppträder som person eller genom ett bolag som denne i princip själv äger. Om det sker via ett produktionsbolag är framförandet momspliktigt (RÅ 2002 ref. 9).

För att undantaget ska vara tillämpligt ställs det således upphovsrättsliga krav på såväl själva framförandet som på vad som framförs. När detta undantag infördes i ML uttalades i förarbetena (prop. 1989/90:111 s. 195) att med utövande konstnär avsågs sångare, musiker, skådespelare, recitatörer och andra utövande konstnärer. I förarbeten till ML:s anpassning till unionsrätten (prop. 1996/97:10 s. 27) uttalades angående detta att det enligt gällande rätt krävdes för skattefrihet att konstnären tolkar eller levandegör verket, såsom är fallet beträffande sångare, musiker, skådespelare, recitatörer, regissörer och dirigenter. Motsvarande definition återfinns i 45 § upphovsrättslagen. Fråga har då uppstått om discjockeys som spelar upp egen och andras musik inför publik kan sägas framföra litterära och konstnärliga verk på ett sådant sätt att de kan sägas tolka och levandegöra verken?

Fortsätt läsa analysen genom att ladda ner den. 

Publicerad 7 jul 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Momsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med mervärdesskatt inom offentlig eller privat sektor.
  • JP RättsfallsnetPunktskatt

    Tjänsten ger dig en komplett domsbevakning på områdena punktskatt, avgifter och tull.
  • Lagkommentar till skatteförfarandelagen

    Lagkommentaren till skatteförfarandelagen är skriven av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021

Roger Persson Österman kommenterar avgörandet som är intressant på många punkter. 

11 jun 2021