Höstens mest spännande praxis på skolområdet

Det senaste halvåret har det kommit en hel del intressanta domar och beslut som rör skolan.

Här kan du läsa mer om några av domarna och besluten inom områdena kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, arbetsmiljö, mottagande av barn och elever samt organisation av verksamheten. 

Kränkande behandling ska anmälas oftare än varje månad för att det ska anses skyndsamt

I oktober gjorde Skolinspektionen ett uttalande som ger ytterligare vägledning kring begreppet skyndsam anmälan av kränkande behandling. På den aktuella skolan hade rektorn som rutin att anmäla all kränkande behandling till huvudmannen på återkommande möten en gång i månaden.

Enligt Skolinspektionen kunde det innebära att det gick upp till en månad innan en händelse anmäldes. Inte tillräckligt skyndsamt menade Skolinspektionen som uppmanade huvudmannen att ändra på detta så att rektorns anmälningsskyldighet uppfylldes. 

skola_praxis_2019_16x9.jpg

JO beviljade en skola att ha olika besöksrutiner för olika vårdnadshavare

Inom området arbetsmiljö kom ett beslut från Justitieombudsmannen (JO) som gällde besök på skolan. En elevs båda vårdnadshavare hade tidigare haft en konflikt med rektorn för skolan. Skolan upprättade särskilda besöksrutiner där föräldrarna skulle kontakta expeditionen inför ett besök och invänta ett beslut om besöket skulle beviljas eller inte.

JO konstaterade att den rutin som elevens vårdnadshavare fick inte hade begränsat deras möjlighet att besöka skolan i större omfattning än för andra vårdnadshavare och menade att det är tillåtet med olika besöksrutiner för olika vårdnadshavare. 

Kommun fick rätt att vitesförelägga en fristående förskola att ta emot ett barn 

En fristående förskola tilldelades ett barn enligt kommunens antagningssystem, men förskolan ändrade sig och hävdade att det inte längre fanns plats. Eftersom förskolan föranmält hur många platser den hade ansåg kommunen att det här var en efterhandskonstruktion för att slippa ta emot just det barnet. Kommunen förelade förskolan att ta emot barnet vid vite på 100 000 kronor. Kammarrätten höll med och menade att kommunen gjort rätt i att placera barnet i den fristående förskolan eftersom förskolan hade valt att vara med i kommunens antagningssystem. 

Förbud mot rökning på skolgårdar ska vara tydligt och ändamålsenligt

En kommuns miljönämnd hade gett i uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att förhindra rökning på skolgårdarna. Miljönämndens föreskrifter handlade bland annat om att avlägsna föremål som skulle kunna användas som askkopp, exempelvis cementrör samt att ta bort väder- och vindskydd som skulle kunna användas som tillhåll av elever som röker.

Barn- och utbildningsnämnden ansåg dock att det saknades realistiska möjligheter att genomföra vissa punkter då föreskrifterna var vagt formulerade och inte ändamålsenliga. Kammarrätten instämmer i nämndens synpunkter och menar att förelägganden ska vara tydligt och ändamålsenligt utformade för att åtgärder ska kunna vidtas. Kammarrätten anser sammanfattningsvis att miljönämnden inte haft laglig grund för sitt föreläggande. 

Vill du få tillgång till en fullständig praxissammanfattning?

Testa JP Skolnet här!

Publicerad 29 jan 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Skolinspektionen uppskattade inte att grundskoleelever deltog i kommunala musikskolans verksamhet under skoltid. Läs vår jurist Maria Bjurholms referat av Skolinspektionsbeslutet.

6 dec 2021

Enligt Organisationen Friends senaste rapport upplever majoriteten av barnen mellan årskurs 6 och 9 att de saknar inflytande i skolans trygghetsarbete.

6 dec 2021

Ny proposition för att bättre spegla elevernas kunskaper och främja kunskapsutveckling.

16 nov 2021