HFD: Inte förenligt med skollagen att villkora antagning mot beviljat tilläggsbelopp

En fristående skola har begränsat sin utbildning till elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Man har haft kravet att hemkommunen ska ha beviljat en ansökan om tilläggsbelopp för att anta eleven till skolan. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har konstaterat att detta inte är förenligt med skollagen.

skola_HFD_dom_tillaggsbelopp_16x9.jpg

Målet gäller ett vitesföreläggande enligt skollagen. HFD konstaterade att det är förenligt med skollagen att en huvudman begränsar sitt mottagande av elever till att endast avse elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Av utredningen i målet framgick dock att beslutet om antagning inte fattades utifrån huvudmannens bedömning av om eleven hade ett omfattande behov av särskilt stöd, utan att antagningen var villkorad av att kommunen beviljade tilläggsbelopp för eleven. Enligt HFD:s bedömning begränsade skolan sitt mottagande till att avse elever vars hemkommun lämnade ett visst ekonomiskt bidrag till skolan. En sådan begränsning är inte förenlig med 10 kap. 35 § första stycket skollagen.

Vidare uttalade HFD att förutsättningarna för en huvudman för en fristående grundskola att av ekonomiska skäl neka att ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev regleras uttömmande i 10 kap. 35 § andra stycket skollagen. Det är alltså inte förenligt med skollagens bestämmelser att neka antagning av en elev på den grunden att hemkommunen avslår en ansökan om tilläggsbelopp med motiveringen att eleven inte bedöms ha ett omfattande behov av särskilt stöd.

Det är vidare huvudmannen för en fristående grundskola som ansvarar för att bedöma om en elev ingår i skolans urvalsgrupp eller inte. Det är inte förenligt med skollagens bestämmelser att villkora mottagandet av elever utifrån kommunens bedömning.

 HFD ansåg därmed att Skolinspektionen hade haft fog för sitt vitesföreläggande.

Två justitieråd var skiljaktiga.

Senast uppdaterad 28 apr 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området