Har barn som tillfälligt vistas i Sverige rätt till skolgång?

En familj från Bulgarien som tillfälligt uppehåller sig i Sverige vill att deras barn ska få gå i skolan. Har barn som tillfälligt vistas i Sverige rätt till skolgång?


Jag utgår från att det gäller en familj som befinner sig här under maximalt de tre månader som EU-medborgare har rätt att vistas här. 

Tyvärr finns inte något klart svar på frågan. Det finns (inte heller enligt Skolverket) stöd för vare sig att de har rätt till utbildning eller att de inte har det, varför det för närvarande är upp till kommunerna. Frågan tolkas olika i olika kommuner. 

Grunden är annars att barn som har skolplikt också har rätt till undervisning (7 kap 2 och 3 §§ skollagen, 2010:800)

Skolplikt har barn som är bosatta i Sverige, dock inte om de varaktigt vistas utomlands.

Bosättningen bestäms, som du redan sett, i 29 kap 2 § skollagen:

Det som närmast skulle vara aktuellt är då punkten 3 som du uppmärksammat. 

3. har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer.

Detta skulle kunna innebära att barnen ska anses som bosatta här, men detta kan då ”upphävas” av att de varaktigt vistas utomlands. 

De räknas inte heller som ”papperslösa” och få en rätt till utbildning på detta sätt eftersom de har rätt att vistas i Sverige i tre månader. 

Inför att regleringen om papperslösas rätt till utbildning infördes sades följande i förarbetena

Förslagen i denna proposition innebär att nästan alla barn som vistas i Sverige kommer att få rätt till utbildning. Endast barn med tidsbegränsade uppehållstillstånd som vistas i landet kortare tid än ett år kommer att sakna rätt till utbildning. Dessa barn vistas lagligen i landet, men är här under så kort tid att de inte ska folkbokföras. Eftersom dessa barn inte heller omfattas av 29 kap. 2§ andra stycket skollagen har de ingen rätt till utbildning.” (prop. 2012/13:58).

I 1 kap. 10 § skollagen anges dock att man i all utbildning ska se till barns bästa, vilket ju också anges i Barnkonventionen. Detta bör beaktas även i överväganden av denna art.

Frågan besvarades av jurist Ann Orrsten, 2015-08-27.

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området.

Publicerad 17 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023