Friskolornas riksförbund håller inte med SKR om blöjdomen

Friskolornas riksförbund bedömer att den uppmärksammade kammarrättsdomen om blöjor i förskolan förmodligen inte kan innebära annat än att förskolorna, oavsett huvudman, ska betala för barnens blöjor. Förbundet gör därmed en annan tolkning av domen än Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

SKR har sagt att de inte anser att den uppmärksammade domen gör att kommuner behöver ändra sina rutiner och börja tillhandahålla blöjor i förskolan. Bedömningen grundar sig i att kammarrättens dom inte är ett prejudikat och att den därför inte i sig innebär att kommunerna är skyldiga att ändra nuvarande praxis.

Friskolornas riksförbund gör en annan tolkning och menar att domen förmodligen inte kan innebära annat än att förskolorna, oavsett huvudman, är skyldiga att stå för blöjorna. Förbundet anser att domen ska anses vägledande eftersom Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutat att inte pröva målet. HFD meddelar bara prövningstillstånd om det är av vikt för rättstillämpningen att domstolen prövar frågan, exempelvis om rättsläget är oklart eller om kammarrättens beslut beror på ett uppenbart misstag. I det här fallet fanns uppenbarligen inte några sådana skäl att bevilja prövningstillstånd.

Förbundet konstaterar dock att de skulle vara mycket glada om de har fel eftersom domen annars kommer att få långtgående ekonomiska konsekvenser för deras medlemmar.

Publicerad 14 feb 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023