Logga in

Glömt ditt lösenord?

Första halvårets domar och beslut inom skolans område

Under årets första halva har många nya domar och beslut avkunnats inom skolans område. Bland annat har domstolarna och tillsynsmyndigheterna kritiserat skolor och kommuner som inte uppdaterat sina likabehandlingsplaner eller som tillämpat för stränga disciplinära åtgärder. Men domstolarna och myndigheterna har även givit en skola rätt att tvångsförflytta en stökig elev.


Praxissammanställning med de mest intressanta domarna och besluten inom skolområdet

Nya domar och beslut pekar på vikten av att göra individuella bedömningar och åtgärdsplaner för exempelvis stökiga elever. Kammarrätten i Stockholm kritiserar en gymnasieskola för att ha stängt av en elev och menar att det var ett för sträng disciplinåtgärd. Eleven hade bland annat inte varnats innan avstängningen. En annan skola fick däremot rätt att tvångsförflytta en elev i en lågstadieklass som uppvisat våldsamt och stökigt beteende mot både lärare och andra elever. En tvångsförflyttning ansågs vara den sista utvägen efter att skolan uttömt andra alternativ som exempelvis extra stöd för eleven.

Att ha en fungerande och uppdaterad likabehandlingsplan är också något som återkommer. Alla skolor är enligt lag skyldiga att ha en sådan plan. Även tillräckligt kraftfulla åtgärder vid mobbning och kränkande behandling är av central vikt. En kommun dömdes till böter efter att inte ha satt in tillräckliga åtgärder då en elev utsattes för mobbning. En annan kommun dömdes till att betala skadestånd för att ha satt in åtgärder som förvärrade den utsatta elevens situation.

Domstolarna och myndigheterna har under året även meddelat domar och beslut i frågor som rör:

 • arbetsmiljö,
 • elevers integritet,
 • avgifter i skolan,
 • handläggning i skolverksamheten,
 • mottagande av barn och elever,
 • offentlighet och sekretess,
 • organisation av verksamheten,
 • samverkan med socialnämnd,
 • skolplikt och rätt till utbildning,
 • stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram
 • och tillsyn över barn och elever.

Vill du få tillgång till en fullständig praxisuppdatering?

I vår webbkurs JP Webbkurs – Skola vägleder skoljurist och redaktör Maria Bjurholm Lindensved dig igenom det senaste halvårets viktigaste domar och beslut. Kursen uppdateras fyra gånger per år med lagstiftnings- och praxisnyheter för att du enkelt och stressfritt ska kunna hålla dig uppdaterad. Läs mer här.

Du hittar även en praxissammanställning med ett urval av de viktigaste domarna på skolans område i informationstjänsten JP Skolnet. Här hittar du mer information om tjänsten

Publicerad 30 aug 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy