Förändringar i läroplanen från 1 juli 2018

Den 1 juli trädde flera förändringar i kraft i läroplaner och kursplaner. Det är bland annat skrivningar om jämställdhet och förändringar i kursplanerna i moderna språk och teckenspråk.
 

Förändringarna påverkar grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner. Läroplanens del 1 och 2 har reviderats med skrivningar om jämställdhet i samtliga läroplaner. Nedan kan du läsa om övriga ändringar för respektive läroplan. 

Grundskolan

Från höstterminen 2018 är grundskolans timplan stadieindelad. För de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

Som en konsekvens av att timplanen har blivit stadieindelad har kursplanerna i moderna språk och teckenspråk för hörande förändrats. Förändringarna innebär att det centrala innehållet i de kursplanerna delas upp i årkurs 4-6 respektive 7-9 och att det införs kunskapskrav i årskurs 6. Skolverkets har redovisat sitt förslag till förändringar i kursplanerna till regeringen och regeringen har fattat beslut om ändring i kursplanerna. 

Grundsärskolan

Från höstterminen 2018 är grundsärskolans timplan stadieindelad. För de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

Som en konsekvens av att timplanen har blivit stadieindelad har förändringar skett i det centrala innehållet i kursplanerna för såväl ämnen som ämnesområden. Det centrala innehållet har delats upp för låg-, mellan- och högstadiet. För elever som läser ämnen finns kunskapskrav för slutet av lågstadiet för svenska eller svenska som andraspråk, matematik, natur- och samhällsorienterande ämnen.

Sameskolan

Även timplanen för sameskolan har blivit stadieindelad. 

Förändringen innebär att undervisningstiden i sameskolan utökas med 48 timmar språkval. Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. Förändringen innebär vidare att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande är reviderade och att betyg ska sättas från årskurs 6.

Specialskolan

Från höstterminen 2018 är specialskolans timplan stadieindelad. För de elever som börjar årskurs 8, 9 eller 10 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

Förändringen innebär att eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 7 och att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande är reviderade samt att betyg ska sättas från årskurs 7.

Publicerad 28 jun 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023