Förändringar i läroplanen från 1 juli 2018

Den 1 juli trädde flera förändringar i kraft i läroplaner och kursplaner. Det är bland annat skrivningar om jämställdhet och förändringar i kursplanerna i moderna språk och teckenspråk.
 

Förändringarna påverkar grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner. Läroplanens del 1 och 2 har reviderats med skrivningar om jämställdhet i samtliga läroplaner. Nedan kan du läsa om övriga ändringar för respektive läroplan. 

Grundskolan

Från höstterminen 2018 är grundskolans timplan stadieindelad. För de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

Som en konsekvens av att timplanen har blivit stadieindelad har kursplanerna i moderna språk och teckenspråk för hörande förändrats. Förändringarna innebär att det centrala innehållet i de kursplanerna delas upp i årkurs 4-6 respektive 7-9 och att det införs kunskapskrav i årskurs 6. Skolverkets har redovisat sitt förslag till förändringar i kursplanerna till regeringen och regeringen har fattat beslut om ändring i kursplanerna. 

Grundsärskolan

Från höstterminen 2018 är grundsärskolans timplan stadieindelad. För de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

Som en konsekvens av att timplanen har blivit stadieindelad har förändringar skett i det centrala innehållet i kursplanerna för såväl ämnen som ämnesområden. Det centrala innehållet har delats upp för låg-, mellan- och högstadiet. För elever som läser ämnen finns kunskapskrav för slutet av lågstadiet för svenska eller svenska som andraspråk, matematik, natur- och samhällsorienterande ämnen.

Sameskolan

Även timplanen för sameskolan har blivit stadieindelad. 

Förändringen innebär att undervisningstiden i sameskolan utökas med 48 timmar språkval. Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. Förändringen innebär vidare att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande är reviderade och att betyg ska sättas från årskurs 6.

Specialskolan

Från höstterminen 2018 är specialskolans timplan stadieindelad. För de elever som börjar årskurs 8, 9 eller 10 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

Förändringen innebär att eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 7 och att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande är reviderade samt att betyg ska sättas från årskurs 7.

Senast uppdaterad 28 jun 2018

Mer om Skola

Utbildningar

  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Denna halvdagskurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

    Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området