Förändringar i läroplanen från 1 juli 2018 - JP Infonet

Förändringar i läroplanen från 1 juli 2018

Den 1 juli trädde flera förändringar i kraft i läroplaner och kursplaner. Det är bland annat skrivningar om jämställdhet och förändringar i kursplanerna i moderna språk och teckenspråk.
 

Förändringarna påverkar grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner. Läroplanens del 1 och 2 har reviderats med skrivningar om jämställdhet i samtliga läroplaner. Nedan kan du läsa om övriga ändringar för respektive läroplan. 

Grundskolan

Från höstterminen 2018 är grundskolans timplan stadieindelad. För de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

Som en konsekvens av att timplanen har blivit stadieindelad har kursplanerna i moderna språk och teckenspråk för hörande förändrats. Förändringarna innebär att det centrala innehållet i de kursplanerna delas upp i årkurs 4-6 respektive 7-9 och att det införs kunskapskrav i årskurs 6. Skolverkets har redovisat sitt förslag till förändringar i kursplanerna till regeringen och regeringen har fattat beslut om ändring i kursplanerna. 

Grundsärskolan

Från höstterminen 2018 är grundsärskolans timplan stadieindelad. För de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

Som en konsekvens av att timplanen har blivit stadieindelad har förändringar skett i det centrala innehållet i kursplanerna för såväl ämnen som ämnesområden. Det centrala innehållet har delats upp för låg-, mellan- och högstadiet. För elever som läser ämnen finns kunskapskrav för slutet av lågstadiet för svenska eller svenska som andraspråk, matematik, natur- och samhällsorienterande ämnen.

Sameskolan

Även timplanen för sameskolan har blivit stadieindelad. 

Förändringen innebär att undervisningstiden i sameskolan utökas med 48 timmar språkval. Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. Förändringen innebär vidare att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande är reviderade och att betyg ska sättas från årskurs 6.

Specialskolan

Från höstterminen 2018 är specialskolans timplan stadieindelad. För de elever som börjar årskurs 8, 9 eller 10 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

Förändringen innebär att eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 7 och att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande är reviderade samt att betyg ska sättas från årskurs 7.

Senast uppdaterad 28 jun 2018

Mer om Skola
Utbildningar
  • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Skolväsendets alla huvudmän måste fr.o.m. den 1 januari 2019 ha en särskilt utsedd skolchef. Skolchefen ska biträda huvudmannen och se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Lars Werner

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området