Fel att ta ut moms på frimärken - Sverige fälls i EU-domstolen

EU-domstolen har den 21 april 2014 meddelat dom i mål C-114/14, Europeiska Kommissionen v. Konungariket Sverige. I domen konstaterar EU-domstolen att den svenska lagstiftningen som stadgar att det ska utgå moms på posttjänster inte är förenlig med EU-rätten. I den här analysen kommenterar Ulrika Grefberg och Anna Berggren på Svalner Skatt & Transaktion domen och dess konsekvenser.

Av EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG) framgår att EU:s medlemsstater ska undanta följande transaktioner från moms:

 • Tjänster och därmed förenade varuleveranser som tillhandahålls av det offentliga postväsendet, med undantag för persontransporter och telekommunikationstjänster 
 • (Artikel 132.1 a i mervärdesskattedirektivet)
 • Leverans till det nominella värdet av frimärken giltiga för posttjänster inom respektive medlemsstats territorium, skattemärken och andra liknande märken
 • (Artikel 135.1 h i mervärdesskattedirektivet)

Bestämmelserna ovan är tvingande, vilket innebär att de måste implementeras av alla medlemsstater. Därmed innebär den svenska lagstiftningen, vilken föreskriver att det ska utgå moms på exempelvis frimärken, att Sverige underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt mervärdesskattedirektivet.

Fortsätt läsa analysen genom att ladda ner dokumentet. 

Publicerad 7 jul 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

 • JP Momsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med mervärdesskatt inom offentlig eller privat sektor.
 • JP RättsfallsnetPunktskatt

  Tjänsten ger dig en komplett domsbevakning på områdena punktskatt, avgifter och tull.
 • Lagkommentar till skatteförfarandelagen

  Lagkommentaren till skatteförfarandelagen är skriven av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021

Roger Persson Österman kommenterar avgörandet som är intressant på många punkter. 

11 jun 2021