Erbjuder skolan barnen tillräckligt med inflytande för att uppfylla barnkonventionen?

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, en historisk dag i arbetet för barns och ungas rättigheter. Beslutsfattare, rättsväsendet och myndigheter fick således ökad skyldighet att sätta barns rättigheter i fokus.

 Historisk dag för barns och ungas rättigheter.jpg

Barnkonventionen består av 54 rättigheter, och är tydlig med vuxnas ansvar att skydda varje barn mot mobbning, våld och diskriminering. Artikel 12 är en viktig del av barnkonventionen och berör barnets rätt till inflytande i alla frågor som rör dem direkt.

Organisationen Friends senaste rapport visar att 64 procent av alla elever mellan årskurs 6 och 9 endast delvis, sällan eller aldrig får möjlighet att vara involverade i skolans trygghetsarbete. Majoriteten av barnen upplever att de saknar inflytande över sin trygghet på skolan. Därför ifrågasätter man således om skolan erbjuder tillräckligt med stöd och kunskap för att uppfylla barnkonventionen. 

Forskning visar att elevinflytande i skolan minimerar risken för mobbning. De skolor där elever kände hög delaktighet har även utvecklat djupare sammanhållning och bättre betyg. På de skolor där elever kände låg delaktighet förekom mobbning i högre grad. Forskningen påvisar även sämre möjligheter för social utveckling och att betygen påverkas negativt vid låg delaktighet.

Mobbning är en form av våld oavsett om den är fysisk, psykisk eller verbal. Den skapar trauman för den drabbade, och det är ett lidande barn och unga utsätts för dagligen. Forskningen har bidragit med olika tillvägagångssätt för att förebygga mobbning och skapa en trygg miljö, som i sin tur förebygger negativa hälsokonsekvenser.

Publicerad 6 dec 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023