Är det diskriminerande att välja bort en kandidat på grund av skada?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_Diskriminering_vid_rekrytering_16x9.jpg

Fråga


En arbetsgivare rekryterar till en tjänst där det förekommer tunga lyft. Om en kandidat under en intervju medger att han eller hon har en skada som gör det svårt att utföra lyften, eller har svårt att utföra något annat arbetsmoment som är en del av det arbete som förväntas i den tilltänkta rollen, är det diskriminerande att välja bort kandidaten på grund av skadan? 

Svar


Grundprincipen är att det råder fri anställningsrätt för arbetsgivare i Sverige, men med det sagt finns det en del begränsningar som inskränker den fria anställningsrätten. Det handlar bland annat om arbetstagares eller arbetssökandes rätt att inte bli utsatta för diskriminering eller repressalier i samband med anställning. 

Regler om diskriminering finns i diskrimineringslagen (DL), och närmare bestämmelser i den aktuella frågan återfinns i 2 kap. 1 och 2 §§ DL. I 1 § andra punkten framgår att en arbetsgivare inte får diskriminera en arbetssökande på grund av till exempel en funktionsnedsättning. Det innebär att en arbetsgivare inte får underlåta att anställa en arbetssökande på grund av funktionsnedsättningen om funktionsnedsättningen inte påverkar arbetstagarens möjligheter att utföra arbetsuppgifterna.

Det finns dock ett antal undantag från diskrimineringsförbudet. Det kan bland annat handla om att anställningen kräver specifika arbetsuppgifter eller yrkeskvalifikationer som en anställd, exempelvis på grund av en skada, inte kan genomföra. Här bör arbetsgivaren noga överväga vad det är för typ av skada eller funktionsnedsättning som det handlar om. I en situation där tunga lyft utgör en stor del av arbetsuppgifterna, och där en arbetssökande medger att funktionsnedsättningen är permanent, skulle det vara möjligt att neka honom eller henne anställning med stöd i 2 kap. 2 § DL. Skulle det istället röra sig om en tillfällig skada, exempelvis en bruten arm, kan situationen se annorlunda ut, eftersom funktionsnedsättningen är tillfällig.

Att välja bort en person som på grund av en bestående skada inte kan utföra arbetsuppgifter som tjänsten kräver är alltså inte diskriminerande. Med det sagt bör varje arbetsgivare noga överväga varje enskild situation så att en arbetssökande inte riskerar att utsättas för diskriminering. Det kan handla om att värdera hur stor del av arbetet som i detta fall faktiskt handlar om tunga lyft, och om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer i övrigt för att den del av arbetet som den arbetssökande inte kan utföra kan flyttas över till någon annan.

Frågan är besvarad av jurist Emma Wallinredaktör inom arbetslivsområdet.

Vill du ta del av fler frågor och svar inom arbetslivsområdet?


Prova då våra informationstjänster JP Arbetsmiljönet och JP Arbetsrättsnet. Som användare av tjänsterna får du bland annat tillgång till en kostnadsfri frågeservice. Du kan både ställa dina egna frågor och ta del av andras. 

Publicerad 2 mar 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

För första gången ger Diskrimineringsombudsmannen ut en rapport som på en övergripande nivå beskriver diskriminering i Sverige.

5 jun 2023

Nya forskningsrön gör att Myndigheten för arbetsmiljökunskap behöver uppdatera riktlinjerna som de ger ut för alkoholproblem på arbetsplatser. De nya riktlinjerna beräknas vara klara hösten 2023.

5 jun 2023

Juli är den månad då flest unga skadas på jobbet. Nu inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser som är vanliga bland ungdomar.

5 jun 2023