Diskriminering när elev med dyslexi inte fick använda hjälpmedel - JP Infonet

Diskriminering när elev med dyslexi inte fick använda hjälpmedel

En kommun diskriminerade en elev med dyslexi under de nationella proven då han inte fick använda alla de hjälpmedel som han normalt hade i undervisningen. Tingsrätten bedömer att skolan inte kunnat visa ett berättigat syfte med missgynnandet.

En elev i årskurs 6 på en kommunal skola hade dyslexi och fick vid de nationella proven, under två delprov i läsförståelse, inte använda alla de hjälpmedel som han normalt använde. Frågor och texter i proven lästes upp för honom av en resurspedagog, men eftersom de lästes upp beslutade skolan att delproven inte skulle vara betygsgrundande för eleven.

Eleven tyckte att han blivit utsatt för diskriminering, men kommunen menade att man hade följt Skolverkets riktlinjer.

 
Vem hade rätt?

Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden för den som bedriver skolverksamhet.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering är när någon missgynnas genom en regel som framstår som neutral men som kan komma att missgynna personer med exempelvis en funktionsnedsättning. Förbudet gäller inte om det finns ett berättigat syfte.

Enligt tingsrätten har kommunen inte uppfyllt kraven på ett berättigat syfte enbart genom att hänvisa till att man följt Skolverkets anvisningar. Kommunen har inte redovisat varför delprovens syfte inte skulle kunna uppfyllas om eleven hade fått använda alla sina hjälpmedel. Kommunen har därför utsatt eleven för indirekt diskriminering.

Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet innebär att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att det inte vidtas åtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning.

Tingsrätten konstaterar att kommunen inte vidtagit skäliga åtgärder. Kommunen hade kunnat låta eleven använda alla sina hjälpmedel utan några ytterliga kostnader eller besvär. Tingsrätten påpekar också att det är svårt att förstå logiken i att inte låta eleven använda alla hjälpmedel, när skolan ändå bestämt att provet inte skulle vara betygsgrundande. Kommunen har därmed också utsatt eleven för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Eleven blev utsatt för diskriminering

Tingsrätten bedömer att kommunen utsatt eleven för diskriminering och att eleven har rätt till 10 000 kr i skadestånd från kommunen.

Observera att domen fortfarande kan överklagas och därmed inte har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad 3 dec 2019

Mer om Skola
Utbildningar
  • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Mikael Hellstadius
  • Kursen ger dig de legala ramarna som gäller betyg och betygssättning i den svenska skolan. Vi går igenom formerna för betyg, det praktiska hantverket att sätta betyg, genomgång av ansvar samt Skolverkets föreskrifter och praktiska råd m.m.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Tommy Nilsson
  • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

    Göteborg 1-dagskurs Kursledare: Mikael Hellstadius

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området