Rektors agerande strider mot lagen – DO kräver ersättning

skola-Rektors-agerande-strider-mot-lagen-huvudbild.jpg

En elev utsattes för trakasserier på sitt fritidshem. Vårdnadshavaren kontaktade rektorn för att göra en anmälan varpå rektorn avsåg att lämna in en orosanmälan till socialtjänsten. DO bedömer att rektorns agerande har varit en överträdelse av diskrimineringslagen och begär ersättning.

Vårdnadshavaren till en elev vid ett fritidshem hade tidigare varit i kontakt med fritidshemmet om att hens barn hade utsatts för trakasserier på fritidshemmet. När fritidshemspersonalen inte utredde händelserna och inte heller vidtog åtgärder i enlighet med de skyldigheter som följer av diskrimineringslagen, tog vårdnadshavaren ungefär en månad senare en ny kontakt med rektorn. I det samtalet sa vårdnadshavaren att hen avsåg att göra en anmälan varpå rektorn svarade att hen i sin tur avsåg att lämna in en orosanmälan till socialtjänsten i kommunen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) bedömer att rektorns agerande har varit en överträdelse av diskrimineringslagens repressalieförbud, det vill säga det skydd som finns i lagen mot bestraffning eller ogynnsam behandling av den som påtalat eller anmält diskriminering. DO begär att kommunen ska betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till vårdnadshavaren.

Publicerad 31 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023