Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Lagändringar på arbetslivsområdet

arbetsliv-Nytt-ar-nya-lagandringar-inom-arbetslivsomradet.jpg

Här hittar du ett urval av de viktigaste lagändringarna att ha koll på från och med årsskiftet 2022/2023.

Förmedlingsinsatser – ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program

Genom den nya förordningen (2022:812) om förmedlingsinsatser införs ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program – förmedlingsinsatser – som innebär att den arbetssökande erbjuds att ta del av individuellt utformade aktiviteter hos en anordnare. Arbetsförmedlingen ska i normalfallet anskaffa förmedlingsinsatser från leverantörer och får endast i undantagsfall anordna programmet förmedlingsinsatser i egen regi. Förordningen började gälla den 1 december 2022.

Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten


Nya ändringar i lag (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med flera lagar möjliggör ett mer ändamålsenligt informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser. Sekretessbestämmelser ändras på så sätt att offentlighet blir huvudregeln i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Tystnadsplikt införs för leverantörer och underleverantörer. Vidare innebär ändringarna ett tydliggörande av att överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommuner enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter får innefatta ersättning från Arbetsförmedlingen till kommunen och att tillämpningsområdet för lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen förtydligas. Ändringarna började gälla den 1 december 2022.

De tillfälliga lättnaderna i arbetslöshetsförsäkringen förlängs


Ändringar i lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

Under covid-19-pandemin har tillfälliga lättnader införts i arbetslöshetsförsäkringen. Lättnaderna innebär bland annat att det krävs färre arbetade timmar för att uppfylla arbetsvillkoret än tidigare och att enskilda kan få arbetslöshetsersättning redan efter två karensdagar i stället för som tidigare efter sex karensdagar. Lättnaderna innebär även att begränsningen av företagares möjlighet att få arbetslöshetsersättning vid upprepade uppehåll i näringsverksamheten, den så kallade femårsregeln, inte tillämpas. Vidare finns en tillfällig möjlighet för företagare att med bibehållen arbetslöshetsersättning vidta marknadsföringsåtgärder som endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten. Dessa lättnader förlängs att gälla även under 2023.

Ökade krav på arbetsgivare vid subventionerade anställningar


Ändringar i förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten med flera förordningar började gälla den 1 december 2022. Kraven på arbetsgivare för att få bidrag eller stöd vid subventionerade anställningar eller för att ta emot praktikanter tydliggörs och skärps när det gäller skötsamhet för att hindra oseriösa arbetsgivare från att ta emot bidrag, stöd eller praktikanter. Regleringen för behandling av personuppgifter ändras för att underlätta kontrollen av arbetsgivarna.

Publicerad 1 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy