Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Regeländringar på skolområdet sommaren 2023

skola-regelandringar-pa-skolomradet-sommaren-2023-huvudbild.jpg

Återigen blåser förändringarnas vind över skoljuridikens tidvis snårvuxna landskap. Kanske är det mest anmärkningsvärda den stärkta elevhälsan och att särskolan byter namn till anpassad skola efter ett medborgarförslag från eleverna själva. Dessutom får kommuner nu erbjuda undervisning i sfi till dem som flytt från kriget i Ukraina. I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023.

Sfi för de som flytt från ukraina

Tidigare har det inte funnits någon möjlighet för personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd att få rätt till utbildning i svenska för invandrare (sfi) eller annan utbildning inom komvux. Detta har inneburit att kommuner inte har kunnat erbjuda utbildning i sfi till de som flytt från Ukraina. Den 1 juni infördes en ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning som öppnar upp för en sådan möjlighet. Utbildning i sfi får nu erbjudas dessa personer från och med andra kalenderhalvåret det år de fyller 18 år.

Arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av utbildning

Det ska bli lättare för ungdomar och vuxna att etablera sig på arbetsmarknaden, och kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv ska förbättras. Det är avsikten med nya regeländringar som infördes 1 juli 2023. Reglerna ska börja tillämpas på utbildningar som påbörjas efter 30 juni 2025.

Varje kommun ska samverka med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. Det införs också ett krav på enskilda som vill godkännas som huvudman inom gymnasieskolan, som i korthet innebär ett krav på att utbildningen både ska bidra till att möta ungdomars efterfrågan och dessutom fylla ett behov på arbetsmarknaden. Detta gäller samtliga program inom gymnasieskolan.

Huvudmannens information behöver även tydligt ange utbildningens inriktning och vad utbildningen kan leda till.

Ökat deltagande i förskola genom särskilt erbjudande och uppsökande verksamhet

Ändringen innebär ett utökat ansvar för kommunen att erbjuda utbildning i förskola. Kommunerna blir skyldiga att ta kontakt med vårdnadshavare till barn i åldern 3–5 år och informera om barnets rätt till förskola. Om barnet inte börjar i förskolan ska denna kontakt upprepas fram till och med våren det år då barnet börjar förskoleklass. Hemkommunen är också skyldig att reservera en förskoleplats, även om vårdnadshavarna inte har önskat det, i de fall barnet eller vårdnadshavarna har bott en kort tid i Sverige.

Kommunen behöver inte ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte är bosatta i Sverige.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022, men ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023.

Försöksverksamheten med tvåspråkig undervisning förlängs återigen

För elever i grundskolans årskurs 7–9 som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna får huvudmannen, inom ramen för en försöksverksamhet, anordna delar av undervisningen på umgängesspråket (tvåspråkig undervisning). Bestämmelserna om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan gäller fram till den 1 juli 2023 men regeringen har nu beslutat att de ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2027.

Ny reglering av resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd

En resursskola är en skola som bara tar emot elever som behöver särskilt stöd. Den 2 juli 2022 trädde nya regler i kraft med syftet att utveckla och tydliggöra förutsättningarna för sådana skolor. Ändringarna ska tillämpas för utbildning som bedrivs efter 1 juli 2023.

Kommunala resursskolor inom grundskolan och anpassade grundskolan regleras numera i skollagen. Kommunen beslutar om en elev ska placeras i en kommunal resursskola och beslutet fattas efter ansökan av elevens vårdnadshavare. I vissa fall kan ansökan även göras av elevens rektor. Det finns ingen motsvarande reglering för förskolan eller gymnasieskolan. Även fristående skolor som begränsar utbildningen till elever i behov av särskilt stöd får benämningen resursskolor i skollagen.

Regeringen får nu också delegera uppgiften att meddela föreskrifter om tilläggsbelopp till en myndighet som regeringen bestämmer.

Förändringar i elevhälsan och nytt namn på skolformer för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Först och främst får ett antal skolformer ett nytt namn. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter namn till anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning. Uttrycket utvecklingsstörning byts ut mot intellektuell funktionsnedsättning. Benämningen träningsskola tas bort.

Ändringarna innebär i korthet även ett förtydligande av elevhälsans arbete. Det ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete. Vid behov ska elevhälsan samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Syftet är att kunna fånga upp elevers problematik så tidigt som möjligt och sätta in åtgärder innan svårigheter uppstår. Det införs ett krav på att det ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare för elevhälsans specialpedagogiska insatser.

Därutöver tas elevens val bort i den anpassade grundskolan, vilket innebär en justering av undervisningstidens omfattning i andra skolämnen.

Ändringarna trädde i kraft 2 juli 2023.

Utformningen av betygsdokument

Ett antal förordningsändringar som trädde i kraft 3 juli 2023 innebär att vissa betygsdokument ska innehålla information om det aktuella betygsdokumentets nivå i förhållande till den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande.

Av Maja Almgren, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Skolnet där du hittar ytterligare material för fördjupning.

Publicerad 28 aug 2023

Maja Almgren

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy