Anställd som inte ville närvara vid religiösa ceremonier har inte blivit diskriminerad

arbetsrätt_Anställd-som-inte-ville-närvara-vid-religiösa-ceremonier-har-inte-blivit-diskriminerad.jpg

En församling krävde att en anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier. Diskrimineringsombudsmannen anser att den anställde inte utsatts för direkt eller indirekt diskriminering genom det uppställda kravet. Församlingen har därmed inte överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet.

Bakgrund

Diskrimineringsombudsmannen (DO) fick uppgifter om att en tidigare anställd i en församling upplevt att församlingen utsatt henne för diskriminering genom att kräva att hon skulle delta vid religiösa ceremonier. Kvinnan hade arbetat som kyrkomusiker i församlingen.

Med anledning av kvinnans uppgifter beslutade DO att inleda tillsyn för att granska om församlingen hade överträtt förbudet mot diskriminering.

Rättsliga utgångspunkter

En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetstagare, varken direkt eller indirekt. Det framgår av 2 kap. 1 § diskrimineringslagen (DL). Direkt diskriminering kan avse att en arbetstagare missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, medan indirekt diskriminering tar sikte på situationer där någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse trots att förfaringssättet framstår som neutralt (1 kap. 4 § p. 1–2 DL)

Diskrimineringsombudsmannen

DO bedömer att kravet på närvaro har inneburit ett obehag för kvinnan och kan vara ett missgynnande i diskrimineringslagens mening. Det uppställda kravet har dock tillämpats lika för kvinnan och hennes kollegor. Det har alltså varit fråga om en likabehandling i detta avseende och församlingen har därmed inte utsatt kvinnan för direkt diskriminering.  

Nästa fråga blir därmed om församlingen utsatt kvinnan för indirekt diskriminering. Vid bedömningen av om någon utsatts för indirekt diskriminering jämförs den grupp som den missgynnade personen tillhör med en annan grupp. Om den missgynnade personens grupp typiskt sett har svårare än jämförelsegruppen att leva upp till ett visst krav så talar det för att indirekt diskriminering ägt rum. Kvinnan har uppgett att hon är troende kristen, DO gör därför en jämförelse mellan kristna och icke-kristna. DO konstaterar att det typiskt sett inte är svårare för gruppen kristna att uppfylla kravet på närvaro vid religiösa ceremonier på arbetsplatsen än vad det är för icke-kristna. Församlingen har därför inte utsatt kvinnan för indirekt diskriminering.

Sammanfattningsvis har församlingen inte överträtt förbudet mot diskriminering i 2 kap. 1 § DL, vare sig i form av direkt eller indirekt diskriminering. DO avslutar därför ärendet.

Av Mihiri Ratnayake, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Arbetsrättsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan referatet skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 20 jun 2022

Mihiri Ratnayake

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023