Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Marknadsföringslagen

All marknadsföring i kommersiellt syfte ska göras i enlighet med marknadsföringslagen. Det innebär att reklam och annonsering som en näringsidkare vidtar inom sin verksamhet exempelvis inte får vara vilseledande eller att det inte klart framgår att det är marknadsföring. Lagen syftar därför till att motverka sådan marknadsföring, och istället främja samt skydda konsumenters och näringslivets intressen vid marknadsföring av varor och tjänster.

marknadsföringslagen_kunskapsbanken.jpg

Marknadsföringslagen är tillämplig på förhållandet näringsidkare emellan, samt mellan konsumenter och näringsidkare. Lagen innehåller bestämmelser som omfattar marknadsföring som görs via bland annat annonser eller säljåtgärder av mer allmän karaktär, eller säljargument mot en enskild konsument. Opinionsbildande uttalanden och redaktionellt material faller däremot utanför lagens tillämpningsområde. Det måste alltså röra sig om rena kommersiella uttalanden som har vidtagits i en kommersiell verksamhet och i ett kommersiellt syfte. Nedan följer några grundläggande utgångspunkter att förhålla sig till vid marknadsföring.

God marknadsföringssed

All marknadsföring måste göras i enlighet med god marknadsföringssed. Det motsvarar vedertagna normer och näringslivets utomrättsligt fastställda regler som ska skydda konsumenter och näringsidkare från otillbörliga affärsmetoder. Det krävs dock att sådan marknadsföring påverkar eller sannolikt påverkar konsumenter att fatta ett välgrundat affärsbeslut för att ses som olaglig.

Sådana otillbörliga marknadsföringsåtgärder är exempelvis misskreditering, vilket innebär att en näringsidkare beskriver andra företag i sin marknadsföring på ett kränkande eller annars nedlåtande sätt. Som otillbörlig affärsmetod räknas även så kallad renommésnyltning. Det sker genom att näringsidkare i sin reklam eller liknande otillåtet knyter an till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, varumärke eller liknande.

Vilseledande marknadsföringsmetoder

Dessutom är det enligt marknadsföringslagen förbjudet att använda uttryck eller påståenden som riskerar att vilseleda konsumenterna gällande de marknadsförda produkterna, till exempel angående dess egenskaper. Reklam eller liknande åtgärder får inte innehålla felaktiga påståenden eller andra vilseledande framställningar.

Reklamidentifiering

Lagen föreskriver också att det i annonser och annan reklam tydligt ska framgå att det är just marknadsföring och ska alltså inte kunna misstas för redaktionell text som till exempel en tidningsartikel. Det ska inte heller råda några tveksamheter om vem som är annonsören bakom marknadsföringen. Om det finns risk att marknadsföringsåtgärden uppfattas som något annat än just marknadsföring ska det göras en annonsmarkering på lämpligt sätt. 

Vill du bevaka rättsområdet och marknadsföringslagen? 

Läs mer om informationstjänsten JP Marknad- och immaterialnet här. 

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 1 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy