Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

ESG – Environmental, social and corporate governance

Environmental, social and corporate governance (ESG) är ett ekonomiskt bolagsbegrepp för att analysera ett bolag ur hållbarhetsperspektiv. ESG används i bolags affärer samt beslutsfattande; annorlunda uttryckt kan ESG sägas fungera som en hållbarhetsmåttstock för ett visst bolag. ESG baseras på tre olika fundament: för det första ansvar för miljön, för det andra ansvar för sociala aspekter och för det tredje ansvaret för bolagsstyrningen.

ESG.jpg

ESG och en hållbar utveckling

”Environmental, social and corporate governance”, eller förkortat ESG, är ett ekonomiskt bolagsbegrepp – det kan kanske rentav fritt beskrivas som ett verktyg – för att utvärdera hur ett särskilt bolag bidrar till en hållbar utveckling. Därför finns det inledningsvis skäl att förstå innebörden av en hållbar utveckling.

Begreppet hållbar utveckling återges på flera ställen i både nationell och internationell rätt. Av intresse är bland annat Sveriges grundlag. I 1 kap. 2 § st. 3 regeringsformen framgår det nämligen att ”det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.” Sammantaget kan en hållbar utveckling alltså förstås som ett uppnående av en god miljö på jorden ur ett långsiktigt flergenerationsperspektiv.

Det ekonomiska begreppet ESG används för att analysera ett bolags affärer samt beslutsfattande; ESG kan annorlunda uttryckt anses fungera som en hållbarhetsmåttstock för ett visst bolag. Genom ett bolags ESG kan bolaget påvisa hur det är med och skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. ESG baseras på tre olika fundament. Dessa fundament är för det första ansvar för miljön, för det andra ansvar för sociala aspekter och slutligen ansvaret för bolagsstyrningen. De tre olika komponenterna ska beskrivas ingående härefter.

ENVIRONMENTAL: Ansvar för miljön

Den första komponenten i ESG är ”environmental”, alltså ansvaret för miljön. Genom denna komponent ska ett bolag beakta miljön utifrån den egna verksamheten. I och med att alla bolag är unika finns det inte någon direkt regel för hur alla företag ska genomföra detta. För ett bolag kan ett återbruk av till exempel livsmedel och diverse produkter fungera, medan ett annat bolag kanske beaktar miljön i sitt ESG-arbete genom att producera en viss vara miljövänligt. Bolagets ansvar för miljön ska alltså summa summarum gynna en hållbar utveckling.

SOCIAL: Ansvar för sociala aspekter

Den andra delen av ESG är ”social”, alltså ansvaret för de sociala aspekterna i ett företag. Motivet bakom detta ansvar är att ett bolag ska se till att alla anställda har det bra i företaget. Schyssta arbetsvillkor är således a och o under denna del. Även samhällets uppfattning om bolaget – och synen på bolaget i sociala sammanhang – är av stor betydelse. Sammantaget kan det sägas att bolagets ansvar för sociala aspekter ska ske med ett långsiktigt perspektiv för att uppnå en hållbar utveckling.

CORPORATE GOVERNANCE: Ansvarsfull bolagsstyrning

Det tredje och sista fundamentet i ESG är ”corporate governance”, vilket bör förstås som ett bolags ansvarsfulla bolagsstyrning. Det finns många olika aspekter som kan vägas in i hur ansvarsfull ett bolags styrning är. Då alla bolag är unika, och interna strukturer varierar, skiljer sig såklart dessa bedömningar åt från ett bolag till ett annat. En ansvarsfull bolagsstyrning kan exempelvis handla om trovärdighet i form av korruption och mutor. Andra exempel på aspekter som kan vägas in i bolagsstyrningen är fördelningen av rösträtt mellan aktieägare, ledningens sammansättning och handlande samt konstruktionen av interna strukturer i bolaget. Även bolagets öppenhet och bolagsstämmor kan vägas in i detta ansvar. Precis som de två tidigare komponenterna i ESG är huvudmålsättningen med denna komponent att bolaget ska uppnå en hållbar utveckling.

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 6 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Avfallslagstiftningen

Tjänster

Nyheter

Bolag uppfyller inte kraven i 3 kap. 4 § MB om god hushållning av jordbruksmark och en storskalig solcellspark är därför förbjuden, anser MÖD.

30 maj 2024

Mattias Goldmanns analys visar att Sveriges medlemskapet i Nato får betydande konsekvenser för Sveriges agerande inom klimat, infrastruktur och energi.  

23 maj 2024

I denna intervju med Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, berättar han bland annat om bakgrunden till målet, målets betydelse för Aurora-målet och andra konsekvenser av utgången i målet.  

23 maj 2024