09.00 - 09.10

Dagens moderator Cecilia Grefve Lang inleder lärandekonferensen


09.10 - 09.50

Vad och hur vi lär av varandra
Fredrik Rakar, forskare

Fredrik Rakar forskar kring implementering och har varit verksam inom flera policyområden: integration & arbetsmarknad, internationellt bistånd och regional utveckling, samtliga med hög grad av komplexitet. Han är särskilt intresserad av organisatoriskt lärande, kapacitetsutveckling och modellöverföring. Under 2017 var han följeforskare inom det VINNOVA-finansierade spridningsprojektet av Trelleborgsmodellen och han kommer prata om vad och (framför allt) hur vi kan lära av varandra.09.50 - 10.10 Fikapaus


10.10 - 10.50

Trelleborgsmodellen
Zara Göransson Tosic, förvaltningschef - Arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborgs kommun

I föreläsningen om Trelleborgmodellen får du ta del av Trelleborgs kommuns arbete med försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor. Föreläsningen ger information om modellen, vilka principer som styr, hur utvecklingsresan sett ut, hur den digitala medarbetaren arbetar med handläggningen av försörjningsstöd och vilka resultat modellen ger.

11.00 - 11.40

Juridiken kring försörjningsstöd
Emma Fall, juridisk rågdivare JP Infonet

Vad säger förvaltningslagen? Kommunallagen? Socialtjänstlagen? Dataskyddsförordningen? Barnkonventionen? Vi reder ut rättsläget gällande kommunala verksamheters möjligheter att fatta automatiserade beslut. Och vad skiljer kommunala myndigheter från statliga myndigheter i detta avseende och varför skiljer det?


11.50 - 12.10

Mer tid till kommuninvånarna när socionomernas kunskap används
Inger Paulsson, VD utvecklingspartners tidigare förvaltningschef inom vård och omsorg Kristianstads kommun

  • Vilka är tidstjuvarna som inte är värdeskapande?
  • Vad kan man vinna genom automatisering av dokumentation och ekonomiska beräkningar?
  • Var det förnuftigt att reducera stödfunktioner?
  • Är organisationen för kommuninnevånaren eller personalen?

12.10 - 13.10 Lunch


13.10 - 13.40

Utvägen – Höör kommuns utvecklingsresa inom försörjningsstödet
Monica Malmqvist, fd. IFO chef i Höörs kommun tidigare socialsekreterare i ett flertal kommuner

Monica Malmqvist har arbetat inom socialtjänsten sedan sin socionomexamen och började 2003 arbeta som IFO-chef i Höörs kommun. I denna föreläsning berättar Monica om användandet av KASAM-teorin som tankemodell och MI som samtalsstöd under hennes år i Höör. Modellen förutsatte samverkan med Försäkringskassan, regionen och Arbetsförmedlingen och Finsam Mitt Skåne finansierade 3 års följeforskning av arbetet. Insatsen fick namnet Utvägen och förhoppningen var att insatsen skulle frigöra den enskildes egna resurser.


13.50 - 14.30

Utvägen – från ett forskningsperspektiv
Margareta Remgård, forskare och hälsogeograf vid Malmö Universitet

Genom insatsen Utvägen och ett brett samverkansperspektiv med stöd ifrån socialtjänst, AF, Vårdcentralen och FK som tar avstamp I ett salutogent förhållningsätt har utvägen visat att människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden kan integreras i samhället och uppnå självförsörjning. När personer som uppbär ekonomiskt bistånd deltar i dialoger och reflektioner som tar utgångspunkt i deras egna resurser har människor fått tillbaka sin självtillit, förbättrat sin känsla av sammanhang och genom stöd återgått i arbete och utbildning samt förbättrad sin hälsa.

14.30 - 14.50 Fikapaus


14.50 - 15.10

Från bidragsberoende till aktiv medborgare
Ewa Näslund, socialchef i Höör

Personer med långvarigt bidragsberoende har komplexa livssituationer och behöver mötas av socialarbetare. Gemensamma nämnare är ofta långtidsarbetslöshet, psykisk ohälsa, låg utbildningsnivå och bristfällig kontakt med vården. Dessa personer ”faller ofta mellan stolarna” varför samverkan mellan olika myndigheter är nödvändigt. Dock räcker det inte att myndigheter samverkar om inte förändringsresan är begriplig och önskvärd för den enskilde individen. Att bryta livsmönster kräver motivation och ett stödjande socialt nätverk i vardagen.  Familjerådslag ger egenmakt och aktivt deltagande.

D.I.N. står för Delaktighet Inflytande Nätverk är en nystartad insats i FINSAMs regi. Fokus är nätverk kring individen och insatsen har ett familjeperspektiv. Obligatoriska delar är familjerådslag och fysisk träning.


15.15 - 15.55

I Trelleborgsmodellens kölvatten
Lupita Svensson, lektor vid Lunds Universitet

Vad händer när socialtjänstens arbete med försörjningsstöd digitaliseras genom e-tjänster och automatiserat beslutsstöd? Vilka blir konsekvenserna för organisationen, arbetsmiljön och professionen?


16.00 - 17.00

Panelsamtal
Lärandekonferensen avslutas med ett samtal lett av dagens moderator med möjligheter för publiken att reflektera över konferensens innehåll tillsammans med en panel som består av flera av dagens föreläsare men också av företrädare ifrån Vision - Mickael Karlsson, andre vice förbundsordförande samt förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR Heike Erkers.