Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Tolktjänster i domstol är inte undantagna från kravet på upphandling

Konkurrensverket anser att det var en otillåten direktupphandling när en tingsrätt anlitade en tolk till en domstolsförhandling utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna.

7 dec 2021

Reglerna som gäller upphandling ska förenklas

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om förenklingar i upphandlingslagstiftningen. De nya reglerna börjar gälla den 1 februari 2022. 

6 dec 2021

Särskilda skäl för en avtalstid på sju år förelåg ej

Det kommer kammarrätten fram till i sitt beslut där en myndighet upphandlade ramavtal för byggentreprenader genom ett öppet förfarande enligt LOU.

6 dec 2021

Konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Ett företag ska betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete. Det har PMD slagit fast i en dom.

8 nov 2021

Skärpta krav på hållbarhet vid offentlig upphandling

Regeringen har i en ny promemoria föreslagit att upphandlande myndigheter ska bli skyldiga att beakta klimatet vid upphandlingar.

4 nov 2021

Stort bortfall av uppgifter påverkar statistiken

Upphandlingsmyndigheten har analyserat de uppgifter för statistikändamål som samlas in från registrerade annonsdatabaser.

12 okt 2021

Ändringar i upphandlingslagarna 2022

Läs mer om lagförslaget här.

8 okt 2021

Obligatoriskt språkkrav var inte oproportionerligt

Det kommer kammarrätten fram till i en ny upphandlingsdom.

8 okt 2021

Kommun skulle ha upphandlat byggentreprenad – riskerar 7 mkr i böter

Konkurrensverket yrkar att en kommun ska betala 7 mkr i böter för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

15 sep 2021

Ny HFD-dom i mål om offentlig upphandling

Läs mer om Högsta Förvaltningsdomstolens dom här. 

14 sep 2021

Leverantörer har inte lidit skada av brister i upphandling

Det konstaterar Kammarrätten i en dom som rör en ramavtalsupphandling benämnd Datacenter.

14 sep 2021

HFD prövar statlig myndighets talerätt

Två av våra upphandlingsexperter analyserar Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 4998-20.

17 aug 2021

Krav på referensobjekt var inte uppfyllt

Kammarrätten anser att ett referensobjekt avseende ombyggnadsuppdrag i byggnader för bostäder inte uppfyller kravet.

13 aug 2021

Ett upphandlat ramavtal har utfyllts med en regel om ensamrätt för en konsult

Det konstaterar Högsta domstolen  i en dom.

12 aug 2021

Felaktig upphandling av revision av avfallspanna

Konkurrensverket menar att ett kommunalt bolag bröt mot upphandlingsreglerna.

12 aug 2021

Hur används ESPD?

Här får du en genomgång kring hur Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument används.

15 jun 2021

Ett förenklat upphandlingsregelverk

Regeringen har överlämnat en remiss om ett förenklat upphandlingsregelverk till Lagrådet.

14 jun 2021

Tolkning och tillämpning av obligatoriska krav i ljuset av Pizzo-avgörandet

JP Infonets experter Lina Håkansson Kjellén och Victor Pålsson Lundell analyserar Pizzo-avgörandet med koppling till efterkommande avgöranden från svenska kammarrätter.

18 maj 2021

Gå till sida: 1, 2 (denna sida), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,