Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Fortsatt stort underskott på bostadsmarknaden

Trots en hög takt på bostadsbyggandet är antalet kommuner som har underskott på bostadsmarknaden fortsatt stort. 204 av landets 290 kommuner rapporterar om underskott på bostadsmarknaden i årets bostadsmarknadsenkät från Boverket.

3 jun 2022

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att samfällighetsföreningar själva ska kunna besluta om ändringar i andelstalen för gemensamhetsanläggningar.

5 maj 2022

Ja till ändringar i reglerna om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i reglerna som styr kommunernas ansvar för att tillhandahålla bostäder.

5 maj 2022

Sänkt kontantinsats vid bostadsköp för förstagångsköpare

En statlig utredning föreslår att kravet på kontantinsats vid köp av den första egna bostaden sänks från 15 till 5 procent av köpesumman.

7 apr 2022

Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

I propositionen föreslås att bemyndigandet i plan- och bygglagen, som innebär att regeringen får meddela föreskrifter om vissa undantag från den lagen för att snabbt kunna anordna boenden vid en särskilt omfattande tillströmning av asylsökande, ska utvidgas.

6 apr 2022

Förslag på ett reformerat strandskydd

Regeringen har beslutat om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet. Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ska också öka.

6 apr 2022

Nytt regeringsuppdrag om gränsvärden för klimatpåverkan från byggnader

Boverket har fått i uppdrag från regeringen att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas.

14 mar 2022

Dom i målet ”Lägenheten på Karlaplan”

Högsta domstolen (HD) har meddelat dom i målet ”Lägenheten på Karlaplan”. Domstolen har prövat hur förhållandet mellan ogiltighet enligt avtalslagen och jordabalkens regler om rätt för makar eller sambor att överta en hyresrätt ska bedömas.

11 mar 2022

Regeringsförslag om att den tillfälliga stämmolagen återinförs

Den tillfälliga stämmolagen upphörde vid årsskiftet 2021/22, nu har regeringen lämnat en proposition till riksdagen med förslag om att den återinförs.

15 feb 2022

Regeringsförslag om ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till ändringar i bostadsförsörjningslagen. Ändringarna ska bidra till att förbättra situationen på bostadsmarknaden.

14 feb 2022

HD-dom i målet ”Garagetaket i Söderbärke”

Högsta domstolen har avslagit en ansökan om bygglov eftersom byggnadsåtgärden medförde skada på en grannfastighet.

18 jan 2022

Barnkonventionen hindrade utmätning

En utmätning av en bostadsfastighet hävs med hänvisning till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

18 jan 2022

Lagändringar på mark- och miljöområdet vid årsskiftet

Kring årsskiftet är det alltid många nya lagar och förordningar som börjar gälla. Här ger John Woivalin, redaktör och jurist på JP Infonet, ett axplock av rättsliga förändringar som sker på mark- och miljöområdet 2021/22.

13 jan 2022

Översyn av ombyggnad i PBL

I en ny rapport redovisar Boverket regeringsuppdraget att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i PBL.

8 dec 2021

Ny lagkommentar till fastighetsbildningslagen

Nu finns en ny lagkommentar till fastighetsbildningslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek och JP Fastighetsnet. Den är skriven av våra framstående experter inom fastighetsrätt.

6 dec 2021

Delvis ja till förslag om stärkt skydd för hyresgäster

Riksdagen sa ja till delar av regeringens förslag om stärkt skydd för hyresgäster.

2 dec 2021

Stämmolagen upphör att gälla vid årsskiftet

Det innebär att bolags- och föreningsstämmor efter årsskiftet får genomföras enligt ordinarie regler.

1 nov 2021

Bostadsanpassningsbidrag nekas

Bostadsanpassningsbidrag nekades eftersom åtgärden skulle innebära att eftersatt underhåll åtgärdas.

1 nov 2021

Antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag minskar

Det visar en statistiksammanställning av bostadsanpassningsbidrag från Boverket.

4 okt 2021

Lagrådsremiss om certifierade byggföretag

Förslag till ändringar i PBL som innebär att det införs en ny aktör i lagen: certifierat byggprojekteringsföretag.

4 okt 2021

Gå till sida: 1, 2 (denna sida), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,