Satsningar på infrastruktur i regeringens vårändringsbudget

Fortsatt stöd till solceller, stärkt bredbandsutbyggnad, nattåg till kontinenten samt underhåll av enskilda vägar och järnvägar. Det är några av de satsningar som regeringen gör i vårändringsbudgeten inom infrastukturdepartementets utgiftsområden.

sambygg_varandringsbudget16x9.jpg

Fortsatt stöd till solceller

I vårändringsbudgeten tillförs 300 miljoner kronor för att säkerställa utbyggnaden av solceller för 2019. Därmed kan investeringsstödet till solceller lämnas till fler projekt än vad som tidigare prognosticerats.

Stödet till investeringar i solceller regleras i förordningen (2009:689). Här angavs tidigare att stöd får lämnas med högst 30 procent av stödberättigande kostnader. Genom en revidering av förordningen ändras nu stödet till upp till 20 procent av de stödberättigande kostnaderna. Det möjliggör att investeringsstöd till solceller kan lämnas till betydligt fler projekt än tidigare. Den nya stödandelen gäller också ansökningar som nu ligger i kön.

Regeringen stärker bredbandsutbyggnaden

Bredbandsutbyggnaden i landet stärks i landsbygdsprogrammet med sammanlagt 195 miljoner kronor. Satsningen bidrar till att nå regeringens bredbandsmål och ge fler hushåll tillgång till snabbt bredband i lands- och glesbygd.

Regeringen har inom ramen för landsbygdsprogrammet totalt satsat 4,25 miljarder kronor för utbyggnad av snabbt bredband i lands- och glesbygd. Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att satsningen på bredband förstärks med 100 miljoner kronor.

Av tillskottet förs 95 miljoner till pågående bredbandssatsning i landsbygdsprogrammet och 5 miljoner kronor till Post- och telestyrelsen för att främja utbyggnaden av snabbt bredband.

Utöver detta förs ytterligare 100 miljoner kronor till bredbandssatsningen genom satsningarna kopplade till landsbygdspropositionen. Sammantaget förs därmed 200 miljoner kronor till existerande bredbandssatsning för att öka takten i bredbandsutbyggnaden.

Nattåg till kontinenten

Regeringen vill förbättra människors möjligheter att resa med liten klimatpåverkan. Därför föreslår regeringen 50 miljoner kronor under 2019 på nattåg till övriga Europa. Regeringen föreslår att Trafikverket ska få i uppdrag att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer. Satsningen är en del i regeringens politik av omställningen av hela transportsystemet.

Flygskatten – och kompensation till flygplatser i Norrland

Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Flygets klimatpåverkan ska minska. Regeringen anser att det är rimligt att flyget även fortsatt står för åtminstone en del av sina klimatkostnader. Om det är så att flygskatten på 61 kronor per resenär har lett till ökade driftsunderskott för de icke statliga flygplatserna i Norrland, ska de ha ersättning

Därför föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2019 att ytterligare 57 miljoner kronor ska avsättas för ersättning till icke statliga flygplatser i Norrland. Stödet för 2019 uppgår då till totalt 99 miljoner kronor för 2019.

Underhåll av enskilda vägar samt järnvägar

De enskilda vägarna är en viktig del av transportnätet på landsbygden. Det finns ett uppdämt behov av underhållsåtgärder för bland annat broar på det vägnät som får statsbidrag för enskild väghållning. Dessa är kostsamma att underhålla.

Om de inte underhålls finns en risk att dessa objekt förlorar sin hållfasthet och att de därmed inte kommer att kunna användas av exempelvis tyngre fordon. Regeringen föreslår därför att 66 miljoner kronor bör tillföras anslaget för statsbidrag till enskild väghållning.

Samtidigt föreslår regeringen en satsning på 56 miljoner kronor för järnvägsunderhåll. Det handlar bland annat om att främja spårbundna godstransporter.

En väl fungerande infrastruktur för väg och järnväg är viktig för landsbygdernas konkurrenskraft.

Publicerad 17 apr 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Giltighetstiden för regleringen av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder förlängs.

18 apr 2023

Ett brev från kund till entreprenör ansågs inte utgöra ett skadeståndskrav enligt 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen. Det fastställer Högsta domstolen.

18 apr 2023

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i jordförvärvslagen. De nya reglerna föreslås börja gälla den 15 april 2023

9 mar 2023