Regeringen går vidare med förslag om större komplementbostadshus

Nu går regeringen vidare med förslaget om att utöka den tillåtna byggnadsarean från 25 till 30 kvadratmeter för komplementbostadshus, det vill säga bostadshus som får byggas utan krav på bygglov i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. I propositionen som överlämnats till riksdagen föreslås lagändringen träda i kraft den 1 mars 2020.

komplementbostadshus_regieringen_går_vidare_med_förslag.jpg

Sedan 2014 krävs det inte bygglov för att i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus uppföra en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter. En sådan byggnad kan även innehålla en permanent bostad och kallas då komplementbostadshus. För att skapa förutsättningar för fler och bättre sådana bostäder föreslår regeringen nu att den tillåtna byggnadsarean ökas till 30 kvm.

– Med förslaget kommer det redan i vår bli lättare att bygga bra bostäder. Vårt syfte är att det ska skapa nya bostäder i hela landet, till exempel för studenter och unga, säger bostadsminister Per Bolund.

Dagens begränsning på 25 kvadratmeter innebär i praktiken en invändig boarea på omkring 22 kvadratmeter. Detta gör att bostaden i princip endast kan utformas på ett sätt, där ett rum används som badrum och ett rum för övriga bostadsfunktioner. En utökning till 30 kvadratmeter innebär att boarean istället blir cirka 27 kvadratmeter. Detta innebär en bättre boendekvalitet, fler möjligheter att utforma och möblera sin bostad, och att alla grundläggande funktioner ryms inom byggnaden menar regeringen. 

I propositionen aviseras även att regeringen avser att se över regleringen om bygglov m.m. i ett större sammanhang, bland annat för att komma till rätta med de brister som finns i regelverket gällande rätten till domstolsprövning. 

Inga ändringar i sak har gjorts jämfört med det förslag som lämnades i lagrådsremissen som överlämnades i augusti.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Publicerad 5 nov 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Migrationsverket hyrde enligt ett hyresavtal en lägenhet av en fastighetsägare, vilken användes som bostad för asylsökande. En boende i lägenheten anlade en brand som föranledde skador för drygt 475 000 kronor.

3 jun 2022

Trots en hög takt på bostadsbyggandet är antalet kommuner som har underskott på bostadsmarknaden fortsatt stort. 204 av landets 290 kommuner rapporterar om underskott på bostadsmarknaden i årets bostadsmarknadsenkät från Boverket.

3 jun 2022

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att samfällighetsföreningar själva ska kunna besluta om ändringar i andelstalen för gemensamhetsanläggningar.

5 maj 2022