Regeringen går vidare med förslag om större komplementbostadshus

Nu går regeringen vidare med förslaget om att utöka den tillåtna byggnadsarean från 25 till 30 kvadratmeter för komplementbostadshus, det vill säga bostadshus som får byggas utan krav på bygglov i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. I propositionen som överlämnats till riksdagen föreslås lagändringen träda i kraft den 1 mars 2020.

komplementbostadshus_regieringen_går_vidare_med_förslag.jpg

Sedan 2014 krävs det inte bygglov för att i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus uppföra en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter. En sådan byggnad kan även innehålla en permanent bostad och kallas då komplementbostadshus. För att skapa förutsättningar för fler och bättre sådana bostäder föreslår regeringen nu att den tillåtna byggnadsarean ökas till 30 kvm.

– Med förslaget kommer det redan i vår bli lättare att bygga bra bostäder. Vårt syfte är att det ska skapa nya bostäder i hela landet, till exempel för studenter och unga, säger bostadsminister Per Bolund.

Dagens begränsning på 25 kvadratmeter innebär i praktiken en invändig boarea på omkring 22 kvadratmeter. Detta gör att bostaden i princip endast kan utformas på ett sätt, där ett rum används som badrum och ett rum för övriga bostadsfunktioner. En utökning till 30 kvadratmeter innebär att boarean istället blir cirka 27 kvadratmeter. Detta innebär en bättre boendekvalitet, fler möjligheter att utforma och möblera sin bostad, och att alla grundläggande funktioner ryms inom byggnaden menar regeringen. 

I propositionen aviseras även att regeringen avser att se över regleringen om bygglov m.m. i ett större sammanhang, bland annat för att komma till rätta med de brister som finns i regelverket gällande rätten till domstolsprövning. 

Inga ändringar i sak har gjorts jämfört med det förslag som lämnades i lagrådsremissen som överlämnades i augusti.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Publicerad 5 nov 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023