Nya avgifter för lantmäteriförrättning

fastighet-Nya-avgifter-for-lantmateriforrattning.jpg

Från och med 1 februari i år sker flera förändringar av Lantmäteriets avgifter för förrättningar. Tanken är att det ska bli enklare att överblicka kostnaden samtidigt som verksamheten får bättre kostnadstäckning. I huvudsak ska det uppnås genom färre timtaxor och nya grund- och tilläggsbelopp.

Färre timtaxor

Lantmäteriet går från att ha flera olika timkostnader för olika yrkeskategorier/tjänster till att bara ha två – 800 kronor respektive 1 600 kronor beroende på vilken kompetens som krävs för Lantmäteriets handläggning. Färre timtaxor kommer inte innebära en höjning av Lantmäteriets timkostnader.

För pågående ärenden som sträcker sig över den 1 februari 2023 kommer timkostnaden justeras vid månadsskiftet januari/februari så att de nya taxorna gäller för det fortsatta arbetet.

Nya grund- och tilläggsbelopp

Nivån och strukturen/uppbyggnaden för grundbeloppet och tilläggsbeloppet för en lantmäteriförrättning som omfattar en eller flera fastigheter ändras. Grundbeloppet höjs från 3 600 kronor till 6 500 kronor. Tilläggsbeloppet om 12 000 kronor blir först aktuellt när förrättningen omfattar sex fastigheter eller fler.

Det nya grundbeloppet gäller ärenden inkomna efter 1 februari 2023. De nya tilläggsbeloppen gäller alla ärenden som inte slutfakturerats innan den 1 februari 2023.

Publicerad 17 jan 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

MÖD fann i sakfrågan att detaljplanen inte skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset och fastställde därför kommunens antagandebeslut. Läs vårt referat!

13 jan 2023

Regeringen föreslår att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom den nya bolagsrättsliga delningsformen delning genom separation. 

21 nov 2022

Det kommer hovrätten fram till i en ny dom.

21 nov 2022