Nya avgifter för lantmäteriförrättning

fastighet-Nya-avgifter-for-lantmateriforrattning.jpg

Från och med 1 februari i år sker flera förändringar av Lantmäteriets avgifter för förrättningar. Tanken är att det ska bli enklare att överblicka kostnaden samtidigt som verksamheten får bättre kostnadstäckning. I huvudsak ska det uppnås genom färre timtaxor och nya grund- och tilläggsbelopp.

Färre timtaxor

Lantmäteriet går från att ha flera olika timkostnader för olika yrkeskategorier/tjänster till att bara ha två – 800 kronor respektive 1 600 kronor beroende på vilken kompetens som krävs för Lantmäteriets handläggning. Färre timtaxor kommer inte innebära en höjning av Lantmäteriets timkostnader.

För pågående ärenden som sträcker sig över den 1 februari 2023 kommer timkostnaden justeras vid månadsskiftet januari/februari så att de nya taxorna gäller för det fortsatta arbetet.

Nya grund- och tilläggsbelopp

Nivån och strukturen/uppbyggnaden för grundbeloppet och tilläggsbeloppet för en lantmäteriförrättning som omfattar en eller flera fastigheter ändras. Grundbeloppet höjs från 3 600 kronor till 6 500 kronor. Tilläggsbeloppet om 12 000 kronor blir först aktuellt när förrättningen omfattar sex fastigheter eller fler.

Det nya grundbeloppet gäller ärenden inkomna efter 1 februari 2023. De nya tilläggsbeloppen gäller alla ärenden som inte slutfakturerats innan den 1 februari 2023.

Publicerad 17 jan 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023