Nytt avgörande från HD i mål om planavgift vid bygglov

fastighet-Planavgift-vid-bygglov.jpg

Nyligen meddelade Högsta domstolen (HD) ett avgörande i ett mål om planavgift vid bygglov. Ett bolag fick bygglov för ändrad användning av en fastighet och i samband med det fick bolaget betala en planavgift. Domstolen har nu prövat om kommunen tillämpade rätt taxa vid avgiftsdebiteringen.

I det fall som HD har prövat bestämdes planavgiften enligt den taxa som gällde när bygglovet beviljades. Bolaget överklagade beslutet och invände bland annat att byggnadsnämnden i stället borde ha tillämpat den taxa som gällde när den detaljplan som var aktuell i bygglovsärendet antogs. Bolaget hävdade att byggnadsnämndens avgiftsdebitering stred mot de så kallade självkostnads- och likställighetsprinciperna.

HD konstaterar att byggnadsnämndens tillämpning stämde med huvudregeln att en förvaltningsmyndighet vid prövningen av ett ärende ska tillämpa de föreskrifter som gäller när prövningen sker. Domstolen anser inte heller att beslutet om planavgift stred mot självkostnadsprincipen eller likställighetsprincipen.

Publicerad 25 okt 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen föreslår att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom den nya bolagsrättsliga delningsformen delning genom separation. 

21 nov 2022

Det kommer hovrätten fram till i en ny dom.

21 nov 2022

En särskild utredare ska se över den hyres­rätts­liga regle­ringen kring uppsäg­ning av hyres­avtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, har begått brott.

18 aug 2022