Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nytt avgörande från HD i mål om planavgift vid bygglov

fastighet-Planavgift-vid-bygglov.jpg

Nyligen meddelade Högsta domstolen (HD) ett avgörande i ett mål om planavgift vid bygglov. Ett bolag fick bygglov för ändrad användning av en fastighet och i samband med det fick bolaget betala en planavgift. Domstolen har nu prövat om kommunen tillämpade rätt taxa vid avgiftsdebiteringen.

I det fall som HD har prövat bestämdes planavgiften enligt den taxa som gällde när bygglovet beviljades. Bolaget överklagade beslutet och invände bland annat att byggnadsnämnden i stället borde ha tillämpat den taxa som gällde när den detaljplan som var aktuell i bygglovsärendet antogs. Bolaget hävdade att byggnadsnämndens avgiftsdebitering stred mot de så kallade självkostnads- och likställighetsprinciperna.

HD konstaterar att byggnadsnämndens tillämpning stämde med huvudregeln att en förvaltningsmyndighet vid prövningen av ett ärende ska tillämpa de föreskrifter som gäller när prövningen sker. Domstolen anser inte heller att beslutet om planavgift stred mot självkostnadsprincipen eller likställighetsprincipen.

Publicerad 25 okt 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fastighetsägare ska få utökade möjligheter att bryta med hyresgäster som begår brottsliga handlingar.

22 mar 2024

Under 2023 ökade antalet vräkningar med 10 procent jämfört med året innan. Antalet vräkningar där barn berörs har också ökat. Det framgår av nya siffror från Kronofogden.

26 feb 2024