Nytt avgörande från HD i mål om planavgift vid bygglov

fastighet-Planavgift-vid-bygglov.jpg

Nyligen meddelade Högsta domstolen (HD) ett avgörande i ett mål om planavgift vid bygglov. Ett bolag fick bygglov för ändrad användning av en fastighet och i samband med det fick bolaget betala en planavgift. Domstolen har nu prövat om kommunen tillämpade rätt taxa vid avgiftsdebiteringen.

I det fall som HD har prövat bestämdes planavgiften enligt den taxa som gällde när bygglovet beviljades. Bolaget överklagade beslutet och invände bland annat att byggnadsnämnden i stället borde ha tillämpat den taxa som gällde när den detaljplan som var aktuell i bygglovsärendet antogs. Bolaget hävdade att byggnadsnämndens avgiftsdebitering stred mot de så kallade självkostnads- och likställighetsprinciperna.

HD konstaterar att byggnadsnämndens tillämpning stämde med huvudregeln att en förvaltningsmyndighet vid prövningen av ett ärende ska tillämpa de föreskrifter som gäller när prövningen sker. Domstolen anser inte heller att beslutet om planavgift stred mot självkostnadsprincipen eller likställighetsprincipen.

Publicerad 25 okt 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023