Rättsinformation till dig som arbetar inom rättsväsendet

Rättsinformation – vad är det?

Rättsinformation är ett samlingsbegrepp för all juridisk information som förmedlar vad som är gällande rätt – alltså de rättsregler som är rådande inom ett visst rättsområde. Rättsinformation delas upp i fyra huvudgrupper: förarbeten, författningar, rättspraxis och internationellt material.

Förarbeten och författningar

Förarbeten består av bland annat utredningar, lagförslag och utskottsbetänkanden. Förarbeten tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag eller lagändring. Av förarbetena framgår motiven till förslagen – alltså varför den nya lagen/lagändringen är nödvändig, hur den ska genomföras etc. Regeringen lämnar förslag till riksdagen i form av propositioner. Förslaget granskas av Lagrådet som kontrollerar att det inte strider mot gällande lagar. Därefter tar ett av riksdagens utskott tar ställning till förslaget och slutligen är det riksdagen som beslutar om nya lagar och lagändringar.

En författning är en skriven rättsregel av förpliktigande karaktär. En författning kan vara en grundlag eller annan lag som har antagits av riksdagen, en förordning som regeringen har beslutat om eller en myndighetsföreskrift som har beslutats av lägre statliga eller kommunala myndigheter. Alla lagar och förordningar ingår i Svensk författningssamling (SFS). För dig som är intresserad av juridiskt grundmaterial samlar JP Juridiskt bibliotek allt på ett och samma ställe.

Rättspraxis

Rättspraxis består av den vägledande information eller kunskap som man kan utläsa av domskälen från våra högsta dömande instanser som exempelvis Högsta domstolen. Dessa avgöranden blir vägledande för rättstillämpningen och utgör prejudicerande domar. Det innebär att domen är vägledande för underinstanserna. För dig som vill ha en komplett bevakning av alla domar från samtliga instanser finns tjänsten JP Rättsfallsnet.

Internationellt material

Internationellt material utgörs av internationella rättsakter och överenskommelser, som exempelvis EU-förordningar och direktiv. Internationellt material kan även bestå av rättsliga överenskommelser som omfattar både europeiska och icke-europeiska nationer, exempelvis i form av konventioner. Påverkas du av EU och den europarättsliga debatten? Titta närmare på tjänsten JP EUnet.

Avtalslagen – En kommentar

Avtalslagen – En kommentar

Avtalslagen är trots sina mer än 100 år en central del av den svenska civilrätten. I den här boken kommenterar advokat Jon Kihlman lagens bestämmelser paragrafvis.

Beställ boken
Laglistor för ditt behov

Laglistor för ditt behov

Upptäck våra effektiva och användarvänliga laglistor som täcker de rättsområden du har behov av att bevaka

Läs mer
Skräddarsy din egen webbtjänst

Skräddarsy din egen webbtjänst

Har du en idé som du vill förverkliga? Vi skapar en helt egen webbtjänst efter dina önskemål. Ständigt uppdaterad, ständigt tillgänglig. 

Läs mer

Nyheter

  • GDPR påverkar domstolsförfaranden

    I vilken utsträckning påverkas rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen av GDPR? 

  • Otillåtna bevis tillåtna?

    HD slår i ett nytt avgörande fast att en inspelning av en misstänkts uppgifter med en polis kroppskamera kan tillåtas som bevis.

  • Tidiga förhör upprör, men vad innebär förslaget?

    I en pinfärsk lagrådsremiss föreslår regeringen att berättelser från förhör inför polis och åklagare, som dokumenterats genom en ljud- och bildupptagning, ska få åberopas som bevis i rättegången om det är lämpligt.