Heltäckande bevakning av rättsinformation | JP Infonet

Rättsinformation till dig som arbetar inom rättsväsendet

Rättsinformation – vad är det?

Rättsinformation är ett samlingsbegrepp för all juridisk information som förmedlar vad som är gällande rätt – alltså de rättsregler som är rådande inom ett visst rättsområde. Rättsinformation delas upp i fyra huvudgrupper: förarbeten, författningar, rättspraxis och internationellt material.

Förarbeten och författningar

Förarbeten består av bland annat utredningar, lagförslag, och utskottsbetänkanden. Detta tas fram innan riksdagens beslutar om en ny lag eller lagändring. Av förarbetena framgår motiven till förslagen – alltså varför den nya lagen/lagändringen är nödvändig, hur det ska genomföras etc. Regeringen lämnar förslag till riksdagen i form av propositioner. Förslaget granskas sedan av Lagrådet som också ska kontrollera att det inte strider mot gällande lagar. Lagrådets synpunkter sammanställs sedan i ett yttrande. Slutligen är det riksdagen som beslutar om nya lagar och lagändringar.

En författning är en så kallad skriven rättsregel och är generellt av förpliktigande karaktär. En författning kan utgöras av en grundlag eller annan lag som har antagits av riksdagen, en förordning som regeringen har beslutat om, eller i form av en myndighetsföreskrift som har beslutats av lägre statliga och kommunala myndigheter. Alla lagar och förordningar ingår i Svensk författningssamling. För dig som är intresserad av juridiskt grundmaterial samlar JP Juridiknet allt på ett och samma ställe.

Rättspraxis

Rättspraxis består av den vägledande information eller kunskap som utläses av domskälen från våra högsta dömande instanser som exempelvis Högsta domstolen. Dessa avgöranden blir sedan vägledande för rättstillämpningen och är då så kallade prejudicerande domar. Domen är då vägledande för underinstanserna. För dig som vill ha en komplett bevakning av alla domar från samtliga instanser finns tjänsten JP Rättsfallsnet.

Internationellt material

Internationellt material utgörs av internationella överenskommelser, som exempelvis EU-förordningar och direktiv. Internationellt material kan även bestå av rättsliga överenskommelser som omfattar både europeiska och icke-europeiska nationer, exempelvis i form av konventioner. Påverkas du av EU och den europarättsliga debatten? Då finns tjänsten JP EUnet.

Laglistor för ditt behov

Laglistor för ditt behov

Upptäck våra effektiva och användarvänliga laglistor som täcker de rättsområden du har behov av att bevaka, exempelvis inom miljö, arbetsmiljö eller dataskydd. 

Läs mer
Skräddarsy din egen webbtjänst

Skräddarsy din egen webbtjänst

Har du en idé som du vill förverkliga? Vi skapar en helt egen webbtjänst efter dina önskemål. Ständigt uppdaterad, ständigt tillgänglig. 

Läs mer

Nyheter