JP Rättsfallsnet–Tolk ger dig tillgång till alla domar som avgjorts med stöd av förordningen om auktorisation av tolkar och översättare.

I vår databas har vi byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Tolk samtliga domar och beslut inom förvaltningsrätt som berör auktorisation av tolkar och översättare. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.

Tjänsten kan vara användbar för bland annat tolkar, översättare samt personal på myndigheter och verksamheter som har arbetsuppgifter som rör tolkning och översättning. 

JP Rättsfallsnet-Tolk bevakar samtliga nya rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna, förvaltningsrätterna och Migrationsöverdomstolen.

Förordningen om auktorisation av tolkar och översättare avser ett eller flera främmande språk samt det svenska teckenspråket. Förordningen anger villkoren för att bli auktoriserad samt giltighetstid och skyldigheter.

Det är Kammarkollegiet som utövar tillsyn över auktoriserade tolkars och översättares verksamhet. En översättare som är auktoriserad kallas även auktoriserad translator. För att bli auktoriserad måste man genomgå auktorisationsprovet, som är ett kvalificerat yrkesprov för den som vill bli tolk eller översättare.

För dig som arbetar med frågor inom offentlig förvaltning eller behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.