Rättsfallstjänsten ger dig tillgång till alla domar som rör ensamkommande barn.

Genom tjänsten får du underlag som kan vara till stöd vid bedömningar och kan användas för att få en enhetlig och rättssäker handläggning.

Vi har byggt upp Sveriges mest omfattande samling av rättsfall. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Ensamkommande barn samtliga domar och beslut som berör frågan. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.

JP Rättsfallsnet–Ensamkommande barn bevakar samtliga nya avgöranden från förvaltningsdomstolarna och de allmänna domstolarna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna, förvaltningsrätterna, Migrationsöverdomstolen och migrationsdomstolarna.

Frågor som rör ensamkommande barn är mer aktuella än någonsin. Skolan står inför praktiska utmaningar och kommunerna tar ett stort ansvar för mottagandet genom att bland annat ordna boenden för nyanlända. Särskilda regelverk går igenom vad som gäller men även erfarenhet och praktisk guidning är nödvändig för en bra hantering. JP Rättsfallsnet–Ensamkommande barn har tagits fram för att stödja arbetet och kunna ge vägledning om exempelvis vilka skyldigheter myndigheterna har och vilka sekretessregler som gäller.