Logga in

Glömt ditt lösenord?

Allmänna villkor för rådgivningstjänster

Allmänna villkor för rådgivningstjänster från JP Infonet AB
Giltigt fr.o.m. 2018-​05-30
 
1. TILLÄMPLIGHET
 
1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid JP Infonets AB:s (”JP Infonet”) tillhandahållande av rådgivningstjänster. Uttrycket ”rådgivningsavtal” eller ”rådgivningsavtalet” nedan refererar både till i e-​post överenskomna villkor och dessa allmänna villkor. 
 
1.2 Vid motstridighet mellan dessa allmänna villkor och per mejl annars överenskomna villkor äger de senare företräde.
 
2. UPPDRAGET M.M.
 
2.1 JP Infonet ska på ett professionellt sätt utföra de rådgivningstjänster som anges i rådgivningsavtalet (”uppdraget”).
 
2.2 Om rådgivningsavtalet anger att en viss medarbetare hos JP Infonet ska utföra uppdraget ska han/hon också delta i uppdraget. Under uppdragets gång får JP Infonet dock ändra bemanningen av uppdraget förutsatt att den nya medarbetaren har tillräckliga kvalifikationer. Om annat inte överenskommits får JP Infonets ändring av bemanningen inte medföra att Uppdragsgivaren drabbas av merkostnad.
 
2.3 Uppdraget ska i första hand utföras i JP Infonets lokaler dock att JP Infonets medarbetare även ska inställa sig hos Uppdragsgivaren eller hos annan när uppdraget så kräver. Om uppdragets art kräver att JP Infonets medarbetare mer än tillfälligtvis utför uppdraget i Uppdragsgivarens lokaler ska Uppdragsgivaren, på egen bekostnad, ordna med kontorsplats för JP Infonets medarbetare.
 
2.4 Vid uppdragets genomförande ska JP Infonet alltid anses ha befogad anledning att förlita sig på sakuppgifter som lämnas av Uppdragsgivaren samt att Uppdragsgivarens kontaktperson är behörig att lämna anvisningar samt att i övrigt företräda Uppdragsgivaren inom ramen för avtalet. 
 
2.5 Om särskilda rapporteringsrutiner inte har överenskommits ska JP Infonet fortlöpande rapportera till Uppdragsgivarens kontaktperson hur uppdraget fortskrider. Rapporteringen får ske muntligen eller skriftligen samt med de intervall som bedöms rimliga med hänsyn till uppdragets omfång och förutsedda längd.
 
2.6 I den omfattning uppdraget innefattar juridisk rådgivning eller annat biträde baserat på innehållet i gällande lagstiftning är JP Infonets råd och biträde uteslutande grundade på svensk rätt. Genom att åta sig ett uppdrag varken utfäster JP Infonet eller lämnar annat löfte att Uppdragsgivaren ska uppnå ett bestämt resultat, såsom visst eftersträvat tillstånd, beslut eller dom hos myndighet eller domstol.
 
2.7 JP Infonet är en självständig uppdragstagare i förhållande till Uppdragsgivaren och ansvarar för sina egna skatter och sociala avgifter. Ingenting i parternas avtal eller vid uppdragets genomförande ska föranleda att JP Infonets medarbetare ska anses vara anställda av Uppdragsgivaren.
 
3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
 
3.1 Upphovsrätt och annan immateriell rättighet för sådant alster som uppkommer vid JP Infonets uppdrag tillkommer JP Infonet. Uppdragsgivaren erhåller dock en icke-​exklusiv och ej överlåtbar rätt att använda sådana alster i sin verksamhet. Alster som JP Infonet levererar vid sitt uppdrag får Uppdragsgivaren inte använda i marknadsföring utan JP Infonets föregående skriftliga medgivande.
 
3.2 Om JP Infonet tillhandahåller Uppdragsgivaren program-​varor eller sina Internetbaserade informationstjänster i anslutning till uppdraget ska Uppdragsgivaren, i förekommande fall, teckna avtal i enlighet med JP Infonets gällande villkor för programvaran eller informationstjänsten.
 
4. ERSÄTTNING OCH BETALNING
 
4.1 Om annat inte uttryckligen anges i rådgivningsavtalet äger JP Infonet rätt till ersättning på löpande räkning för uppdragets genomförande. Ersättningen baseras främst på nedlagd tid (timarvode) för berörd medarbetare hos JP Infonet. På Uppdragsgivarens skriftliga begäran ska JP Infonet lämna upplysning om tillämpliga timarvoden samt uppskattad tidsåtgång för uppdraget.
 
4.2 JP Infonet äger även rätt till ersättning för kostnader för resa och, i förekommande fall, logi när uppdraget behöver genom-​föras på annat ställe än i JP Infonets lokaler. Andra utlägg ska ersättas av Uppdragsgivaren om denne godkänt dem i förväg.
 
4.3 Betalning sker mot faktura. Om annat inte skriftligen överenskommits fakturerar JP Infonet månadsvis och betalning ska erläggas inom [20] dagar efter fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Reklamation av faktura ska ske utan dröjsmål dock senast två (2) månader efter fakturadatum. 
 
5. ANSVAR M.M.
 
5.1 JP Infonets ansvar mot Uppdragsgivaren förutsätter att JP Infonet genom vårdslöshet har vållat Uppdragsgivaren skada vid uppdragets genomförande. JP Infonets ansvar är alltid begränsat till direkt skada och omfattar i inget fall indirekt skada, följdskada, utebliven produktion eller vinst eller krav från tredje man, samt är JP Infonets ansvar dessutom begränsat till den sammanlagda ersättning som JP Infonet betingat sig för uppdragets genomförande. Sistnämnda begränsning gäller inte om skadan har vållats genom grov vårdslöshet eller uppsåtligen. 
 
5.2 JP Infonet friskriver sig från allt ansvar som är hänförligt till att Uppdragsgivaren har utnyttjat JP Infonets råd eller över-​lämnande alster i annat uppdrag eller för annat ändamål eller syfte än det som uttryckligen förutsattes vid avtalets ingående. Likaså friskriver sig JP Infonet från allt ansvar till följd av dröjsmål eller oförmåga att fullfölja uppdraget hänförligt till omständighet utanför JP Infonets kontroll (force majeure).
 
5.3 Krav som har samband med JP Infonets genomförande av uppdrag ska ställas skriftligen till JP Infonet så snart Uppdrags-​givaren har fått kännedom om de omständigheter som kravet grundas på. Krav får inte framställas senare än sex (6) månader efter att uppgiven skada uppstått eller kännedom om skadan erhållits eller bort ha erhållits.
 
6. AVTALSTID M.M.
 
6.1 Rådgivningsavtalet och dessa allmänna villkor gäller från dagen för uppdragsaccepten och fram till den dag JP Infonets uppdrag är slutfört.
 
6.2 Part får säga upp avtalet i förtid om den andra parten begår väsentligt kontraktsbrott och rättelse inte sker inom tio (10) dagar från mottagande av skriftlig erinran om kontraktsbrottet. Part får säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten ställer in betalningar eller eljest är på obestånd.
 
6.3 I tiden efter avtalets upphörande, oavsett skäl, ska punkterna 3, 5, 6.3, 7 och 9 äga tillämplighet mellan parterna.
 
7. SEKRETESS
 
7.1 JP Infonet förbinder sig att hemlighålla sådan information som är konfidentiell hos Uppdragsgivaren. Detta sekretess-​åtagande omfattar inte information som blivit känd genom (i) offentliggörande enligt lag eller (ii) blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta avtal.
 
7.2 Om uppgift som Uppdragsgivaren gör bekant för JP Infonet under uppdraget är föremål för lagstadgad sekretess även hos JP Infonet ska Uppdragsgivaren särskilt och skriftligen upplysa JP Infonet därom. 
 
7.3 Parterna ska hålla konfidentiellt innehållet i detta avtal.
 
8. PERSONUPPGIFTER
 
JP Infonet är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register. För det fall JP Infonet behandlar personuppgifter för en klients räkning ska ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal ingås mellan parterna.
 
JP Infonet behandlar personuppgifter för utförande och administration av uppdrag samt i enlighet med lag. Klienten åtar sig att tillse att registrerade personer informeras, och i förekommande fall, samtycker till den behandling av deras personuppgifter som JP Infonet utför inom ramen för rådgivningsuppdraget. JP Infonet lämnar på begäran ytterligare information om personuppgiftsbehandlingen samt utför rättelser av felaktiga personuppgifter på begäran.
 
8. ÖVERLÅTELSE
 
JP Infonet får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annat bolag inom den koncern som JP Infonet tillhör efter skriftlig underrättelse till Uppdragsgivaren. 
 
9. TVIST
 
Tvist i anledning av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.