Angelica Norlén

Laglistor, jurist

Angelica Norlén är jurist och arbetar med laglistor samt juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon har tidigare arbetat inom domstolsväsendet. 

Erfarenhet


2019– JP Infonet
2016–2018 Förvaltningsrättsnotarie vid Förvaltningsrätten i Stockholm
2016 Juristexamen från Stockholms universitet

Kontakt


Telefon
: 08 - 120 990 68
Mobil: 076 - 946 84 13
E-post
angelica.norlen@jpinfonet.se

Hej Angelica! Berätta kort om JP Infonets rådgivning inom miljö och arbetsmiljö!
Vår laglisteredaktion erbjuder rådgivning i olika former, antingen som en tilläggstjänst till befintliga laglistekunder eller till andra som är intresserade av rådgivning inom exempelvis arbetsmiljö och miljö. Vi kan bland annat hjälpa till med internrevisioner och lagefterlevnadskontroller.

Vad gör ni vid en internrevision respektive en lagefterlevnadskontroll?
Vid en internrevision hjälper vi kunden att utreda om kraven enligt en eller flera ISO-standarder är uppfyllda. Detta görs bland annat genom intervjuer med chefer och anställda, platsbesök samt stickprov vad gäller regelefterlevnad. Vid en lagefterlevnadskontroll görs en hel genomsyn av alla regler som organisationen berörs av samt en bedömning av om verksamheten uppfyller kraven. Tillvägagångssätten vid en internrevision och en lagefterlevnadskontroll är liknande, men lagefterlevnadskontrollen är bredare eftersom det görs en bedömning av om alla regler som berör verksamheten är uppfyllda. 

Vad är mest intressant med rådgivningen?
Det är alltid spännande att få en större förståelse för en kunds verksamhet genom att utföra den här typen av uppdrag. Tillsammans med en kollega har jag bland annat utfört en lagefterlevnadskontroll på en större fabrik. Vi besökte fabriken och fick träffa olika arbetsgrupper samt gå en rundvandring i olika tillverkningshallar. Vad som är mest intressant med att vara på plats hos kunder är att bedöma hur reglerna tillämpas i praktiken och se hur de är tänkta att appliceras i verkliga situationer.