Johanna Ersborg

Jurist, Enetjärn Natur

Johanna Ersborg är expert för JP Miljönet. Johanna är verksam som jurist vid ekologiföretaget Enetjärn Natur där hon arbetar tvärvetenskapligt tillsammans med bl.a. biologer, limnologer och planerare. Hon arbetar huvudsakligen med tillstånds- och tillsynsfrågor kopplade till artskydd, skydd av områden, påverkan på vattenmiljöer och ekologisk kompensation, men även med strategiska uppdrag kopplade till friluftsliv och naturvård på nationell nivå. Johanna har sedan tidigare bred erfarenhet av miljö- och samhällsplaneringsfrågor från kommun, länsstyrelser, mark- och miljödomstol samt regeringskansliet och är en van utbildare inom sitt område.